Dofinansowania w formie pożyczki i dotacji w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I).

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I).

Celem Działania jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, I nabór trwa  od 04.01.2021 r. do 15.12.2021 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji jest zależny od rodzaju przedsięwzięcia:

 • do 80% kosztów kwalifikowanych na nabycie/leasing autobusu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz z kosztem szkolenia kierowców/mechaników z  zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów;
 • do 80% kosztów kwalifikowanych na nabycie/leasing trolejbusu tj. autobusu przystosowanego do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonego w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będzie mógł pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów;
 • do 90% kosztów kwalifikowanych, na nabycie/leasing autobusu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w  zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz z kosztem szkolenia kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów;
 • do 50% kosztów kwalifikowanych modernizacji i/lub budowy infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Przy czym w przypadku modernizacji/budowy stacji tankowania wodoru, wartość dofinansowania nie może przekroczyć 3 000 000 zł na jedną stację tankowania.

Natomiast dofinansowanie w formie pożyczki będzie wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 lat, liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. przy udzieleniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Pożyczka nie podlega umorzeniu i nie może być udzielona na spłatę rat leasingowych. Oprocentowanie pożyczki:

a) na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), lub

b) na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku.

O dofinansowanie projektu będą mogli się ubiegać:

 • operatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 • organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu.

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należeć będą następujące przedsięwzięcia:

 • nabycie/leasing nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
 • nabycie/leasing nowych  trolejbusów tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
 • nabycie/leasing nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
 • modernizacja i/lub budowa infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leaseingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi transportu publicznego.

Kwalifikowane są następujące koszty:

 • nabycia/leasingu pojazdu/ów,
 • szkoleń kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
 • modernizacji i/lub budowy infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej,
 • podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.10.2020 r. do 31.12.2025 r., w którym to okresie poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane, przy czym w przypadku leasingu okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.10.2020 r. do 31.12.2035 r.

Kryteria, które są konieczne, żeby wniosek otrzymał dofinansowanie, to między innymi osiągnięcie efektu ekologicznego, rozumianego jako uniknięcie emisji na określonych poziomach, czy też realność oraz zasadność (spójność działań z dokumentami strategicznymi) wdrożenia przyjętego rozwiązania, zagwarantowania dotrzymania deklarowanego efektu ekologicznego, jak również przygotowanie instytucjonalne do wdrożenia przyjętego rozwiązania. Proponujemy wyliczenie różnych poziomów efektu ekologicznego i w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zwiększającego szanse na pozyskanie dofinansowania.

              Dofinansowanie nie będzie udzielane na koszty przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej. Okres trwałości wynosi 5 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia. W przypadku realizacji przedsięwzięcia w formie leasingu umowa leasingu powinna zapewnić trwałość projektu.

W ramach danego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia, w ramach tej samej formy dofinansowania. Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej.