Dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z poprawą stanu technicznego i efektywności energetycznej mieszkaniowego zasobu gminy w ramach Premii, Grantu MZG oraz Grantu OZE.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z poprawą stanu technicznego i efektywności energetycznej mieszkaniowego zasobu gminy w ramach Premii, Grantu MZG oraz Grantu OZE.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 czerwca 2026 r.

O Premię i Grant MZG mogą ubiegać się inwestorzy będący gminą lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, w której gmina albo gmina wraz z innymi gminami, powiatami lub Skarbem Państwa dysponują ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu.

Wysokość Premii MZG wynosi 50 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeżeli:

 • przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego jest budynek mieszkalny, w którym wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 • budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
 • z audytu energetycznego lub remontowego wynika, że po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie będą spełniały wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. – Prawo budowlane.

Wysokość Premii MZG wynosi 60 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeżeli dodatkowo spełniony jest warunek:

 • budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub
 • przedsięwzięcie to stanowi przedsięwzięcie rewitalizacyjne opisane w gminnym programie rewitalizacji, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 9 października 2005 r. o rewitalizacji.

Nie stosuje się warunku dotyczącego wymagań minimalnych dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  jeśli z audytu energetycznego lub remontowego wynika, że nie jest możliwe jego spełnienie.

Jeśli spełniony zostanie dodatkowy warunek w zakresie źródła ciepła lub źródła energii w budynku, inwestorowi wraz z premią MZG przysługuje Grant MZG na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, stanowiący 30 proc. kosztów netto inwestycji.

Grant MZG przysługuje, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych. Warunkiem uzyskania Grantu MZG jest również uzyskanie przez Beneficjenta prawa do grantu, który przysługuje inwestorowi wraz z Premią MZG, gdy przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego lub w jej w ramach w poddawanym temu przedsięwzięciu budynku:

 • zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła;

lub

 • nastąpiła całkowita zmiana źródeł energii na źródła odnawialne lub na energię wytwarzaną w wysokosprawnej kogeneracji;

lub

 • nastąpiła całkowita zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe.

Grant OZE udzielany jest na:

 • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy budynku (realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną), w którym zostaną utworzone lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmu osobom fizycznym bez zgody społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo spółki gminnej,

lub

 • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy budynku z lokalami mieszkalnymi na wynajem o ograniczonym czynszu, które powstają w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora innego niż gmina lub związek międzygminny,

w przypadku, gdy przedsięwzięcie obejmuje także zakup, montaż lub budowę instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 2 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), z wyłączeniem magazynu biogazu rolniczego, przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji.

Wysokość Grantu OZE wynosi 50 proc. kosztów netto tej instalacji, jednak nie więcej niż 5 proc. kosztów całego przedsięwzięcia.

Jednym z wymaganych załączników do wniosku będą informacje dotyczące sposobu sporządzenia projektu oraz planowanego wykorzystania wyrobów budowlanych, a także dokumenty poświadczające, że objęte wnioskiem przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych. Wniosek można złożyć jedynie w formie papierowej. Ponadto wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej kwoty dofinansowania. Rozpoczęcie zadania możne nastąpić po przyznaniu Grantu.

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym z wymienionego poniżej:

 1. Opracowanie audytów: energetycznych, oświetlenia, Odnawialnych Źródeł Energii.
 2. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnego dofinansowania.
 3. Wyliczenie wysokości przysługującego dofinansowania (uwzględniając zasady pomocy publicznej – jeśli dotyczy).
 4. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami do wniosku.
 5. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i Oświadczeń.
 6. Opracowanie dokumentu poświadczającego, iż przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.
 1. Opracowanie lub nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
 2. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej – jeśli dotyczy.
 3. Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego.
 4. Rozliczenie finansowo-rzeczowe zadania.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskały dofinansowanie.

Instytut także był odpowiedzialny za weryfikowanie wniosków na dotację składanych w ramach Programu GIS.

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej koncepcji dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.