Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego– RPO Lubelskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

 

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    publicznej zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

 

Planowany termin trwania naboru wniosków to grudzień 2018 r.

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź jest równoważny z poziomem wynikającym z wyliczenia luki finansowej oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis, zgodnie ze schematem pomocowym

 

Proponujemy wyliczenie różnych poziomów luki finansowej i w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zapewniającego pozyskanie maksymalnego dofinansowania.

 

Nie ma ustalonej kwoty maksymalnej i minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF),
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należą:

 

 1. Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych (przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony na cele mieszkalne zajęty przez lokale mieszkalne),
 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, włącznie z systemami zarządzania energią, instalacja systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
 3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej

termomodernizacji budynków).

Audyt energetyczny będzie obowiązkowym elementem wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz efektywności kosztowej. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Priorytetowo będą wspierane projekty kogeneracyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, natomiast wymiana/modernizacja innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania będzie ograniczona do wsparcia instalacji do spalania paliw OZE. W ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe jest również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W przypadku prac objętych pomocą publiczną (nie dotyczy pomocy o charakterze pomocy de minimis) rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji może rozpocząć się po dniu złożenia przez projektodawcę wniosku o dofinansowanie.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 

 1. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 2. Opracowanie audytów energetycznych i audytów powykonawczych, które stanowią  kluczowy element projektu, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.
 3. Przygotowanie  kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i Harmonogramem realizacji projektu.
 4. Opracowanie Studium Wykonalności wraz ze wszystkimi wymaganymi konkursowo załącznikami.
 5. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i oświadczeń.
 6. Opracowanie bądź nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń,
 7. Opracowanie opinii ornitologicznej (jeśli dotyczy).