I Konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Oś priorytetowa I,  Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Działania 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”  w tym Poddziałanie  1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych.

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdują się m.in. Państwowe jednostki budżetowe, Szkoły wyższe, Administracja rządowa, Podmioty będące dostawcami usług  energetycznych.

Dofinansowaniem będzie objęte wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie automatyki pogodowej,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku,
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła,
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego,
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów,
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących”, zielonych ścian,
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 200 mln PLN

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85% z zastosowaniem luki w finansowaniu jako warunku uwzględniania dochodu w projekcie.

Gwarantujemy, iż w wyniku w/w działań znacząco spadną koszty eksploatacyjne ponoszone przez Państwa, a budynki zyskają nowy atrakcyjny wygląd.

Instytut nasz może służyć pomocą przy:

 • przygotowaniem koncepcji gwarantującej otrzymanie dofinansowania,
 • przygotowaniem  kompletnego wniosku aplikacyjnego w celu pozyskania dofinansowania,
 • zgromadzeniem wspólnie z Państwem i przygotowaniem wymaganych załączników,
 • opracowaniem lub aktualizacją audytów, określających zakres podejmowanych działań, których posiadanie było warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację,
 • współpracą w zakresie kompatybilności dokumentacji projektowej z pozostałymi dokumentami lub przygotowaniem dokumentacji projektowej, w zakresie wymaganym przez Instytucję Finansującą,
 • rozliczeniem finansowym przyznanej dotacji,
 • potwierdzeniem efektu ekologicznego.

 

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego uzyskały dofinansowanie.

 

Instytut także był odpowiedzialny za weryfikowanie wniosków na dotację składanych w ramach Programu GIS.

 

Powyższe doświadczenie gwarantuje Państwu po stronie naszego Instytutu przygotowanie aplikacji optymalnej z punktu widzenia warunków naboru.

 

Mając nadzieję na przyszłą owocną współpracę, zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Pozostaję z poważaniem

 

Lilla LESIAK

Prezes Zarządu

EIEE Poland