II konkurs, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”użyteczności publicznej”. Termin naboru: 29.12.2017 r.- 27.02.2018 r.!

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020.

 

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

 

Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów:

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym m.in.:

 1. ocieplenie przegród  zewnętrznych  obiektu,  w  tym  ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 2. wymiana oświetlenia  na  energooszczędne  (w  częściach wspólnych budynków);
 3. przebudowa systemów   grzewczych   lub   podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 4. zastosowanie automatyki pogodowej;
 5. zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 6. budowa lub   przebudowa   wewnętrznych   instalacji  odbiorczych     oraz     likwidacja     dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 7. modernizacja instalacji    wewnętrznych    ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej;
 8. modernizacja węzłów cieplnych;
 9. wymiana pomp i napędów, w tym wind.

 

Rodzaj podmiotów*, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 • Państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428), dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 11 a.1)
 • Szkoły wyższe (forma prawna – kod 044)
 • Administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165)

*Lista podmiotów zgodna z I konkursem, aktualna lista uprawnionych podmiotów zostanie zaktualizowana po publikacji konkursu na stronach NFOŚiGW.

 

Poziom dofinansowania projektów*:

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych zadania z uwzględnieniem metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE,
 • minimalny wkład własny – 15%,

*Wysokość dofinansowania zostanie zaktualizowana po publikacji konkursu na stronach NFOŚiGW.

 

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały dofinansowanie.