Dofinansowanie w ramach programu”Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Nabór wniosków na w/w konkurs jest prowadzony w terminie od 15.07.2021 r. do 29.03.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Intensywność dofinansowania w formie dotacji uzależniona jest od realizowanego standardu usprawnień:

a) 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem zapisów w lit. b) poniżej,

b) 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w przypadku, kiedy przedsięwzięcie dotyczy tylko i wyłącznie realizacji usprawnienia, o którym mowa w pkt. 3) Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu poniżej.

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Będzie możliwie bowiem zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 01.01.2021 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania bezzwrotnego. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 30.11.2025 r.

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie/zadanie, które nie zostało zakończone (tj. odebrane Protokołem końcowego odbioru robót) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie nie będzie udzielane na koszty przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdują się:

 1. jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej (w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1662, z późn. zm.)),
 2. spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w pkt. 1) powyżej posiadają 100% udziałów lub akcji, które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu to inwestycje polegające na wsparciu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego – zlokalizowanych bezpośrednio na terenach uzdrowiska lub w obszarze ochrony uzdrowiskowej, w szczególności:

 1. modernizacja energetyczna ww. budynków, na podstawie posiadanego audytu energetycznego, wykazującego minimalną redukcję zapotrzebowania na energię końcową budynku na poziomie 30% (zalecany stopień redukcji spełniającej definicję głębokiej termomodernizacji wynosi 60%);
 2. modernizacja/wymiana/instalacja źródła ciepła oraz/lub c.w.u. dla ww. budynków, na podstawie posiadanego audytu energetycznego, z tym zastrzeżeniem, że ww. budynki, dla których planowana jest realizacja ww. usprawnienia jako osobne działanie – w zakresie izolacyjności przegród: ścian zewnętrznych, stolarki okiennej oraz dachu/stropodachu – spełniają wymagania przynajmniej WT2014. Nie dopuszcza się dofinansowania zmiany źródła ciepła na źródło ciepła opalane kopalnymi paliwami stałymi;
 3. montaż instalacji PV oraz/lub wymiana oświetlenia na energooszczędne dla ww. budynków – na podstawie właściwego audytu energii elektrycznej z zastrzeżeniem, że produkcja energii elektrycznej z instalacji PV zbilansowana jest na potrzeby: optymalizacji zużycia energii elektrycznej oświetlenia wbudowanego i/lub zewnętrznego budynku oraz obsługi systemów technicznych i instalacyjnych w budynku.

Gwarantujemy, iż w wyniku w/w działań znacząco spadną koszty eksploatacyjne ponoszone przez Państwa, a budynki zyskają nowy atrakcyjny wygląd.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będzie również przygotowanie projektu:

 • wykonanie studiów wykonalności inwestycji (jeśli jest wymagane np. w projektach systemowych);
 • wykonanie raportów oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagane);
 • wykonanie audytu energetycznego ex-ante;
 • wykonanie dokumentacji technicznej (projektów) związanych z planowaną kompleksową modernizacją energetyczną budynków (do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty związane z opracowaniem projektów budowlanych obejmujących prace dotyczące oszczędności energii);
 • inwentaryzacja budynku przeprowadzona przez przyrodnika 6, która określi jakie gatunki ptaków i nietoperzy zasiedlają budynek i czy wymagane są zgody RDOŚ na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną;
 • wykonanie dokumentacji przetargowej.

Preferowana będzie również realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną i stopień redukcji CO2  powyżej 60%.

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia (audytów ex- ante), zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 30% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Dodatkowo wymaganym elementem projektu jest posiadanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane (ocena na podstawie oświadczenia) – jeśli dotyczy.

W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Dopuszcza się również realizację projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa powyżej, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa wygenerowany przy użyciu GWD:

1) wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,

2) oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym z wymienionego poniżej:

 1. Inwentaryzacja pod potrzeby audytu oświetlenia i OZE oraz dokumentacji projektowej, w przypadku braku dokumentacji archiwalnej.
 2. Opracowanie audytów ex – ante: energetycznego, oświetlenia i Odnawialnych Źródeł Energii.
 3. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 4. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.
 5. Wyliczenie wysokości przysługującego dofinansowania, tj. zgodnie z zasadami pomocy publicznej – jeśli dotyczy.  
 6. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i Oświadczeń.
 7. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej – jeśli dotyczy.
 8. Opracowanie lub nadzór nad zgodnością dokumentacji projektowej i kosztorysów z kosztami kwalifikowanym – jeśli dotyczy.
 9. Rozliczenie finansowe zadania.
 10. Rozliczenie efektu rzeczowego.
 11. Potwierdzenie efektu ekologicznego.