Możliwości pozyskania preferencyjnego dofinansowania na budowę budynków energooszczędnych z programu „PUCHACZ”

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach kolejnej edycji programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 4) PUCHACZ – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zmniejszenia zużycia energii w budynkach oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Nabór planowany jest w terminie 14.06 – 16.09.2024 r.

Dofinansowanie najprawdopodobniej udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki. Dofinansowanie w formie dotacji prawdopodobnie będzie wynosiło do 40% kosztów kwalifikowanych, a w formie pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku ubiegania się także o dotację intensywność dofinansowania w formie pożyczki będzie traktowana jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych ponad kwotę dotacji. Minimalny udział procentowy pożyczki w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia najprawdopodobniej nie będzie mógł być niższy niż udział procentowy dotacji w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dofinansowanie będzie mogło być udzielone na przedsięwzięcia, które jeszcze nie są zakończone, tzn. takie, dla których nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia prawdopodobnie wyniesie 1 mln zł., przy czym warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW.

Oprocentowanie pożyczki we wcześniejszym naborze wynosiło:

 1. na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku, Wysokość oprocentowania na dany kwartał roku kalendarzowego, ustala się na podstawie wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału,

lub

 • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r., str. 6), z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6 „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,
 • odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • wypłata transz dofinansowania może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,
 • pożyczka nie podlega umorzeniu,
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jego warunki muszą być zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wśród Beneficjentów w/w programu najprawdopodobniej znajdą się:

 • podmioty prowadzące działalność leczniczą wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, gdy zakres wsparcia ogranicza się do obiektów służących działalności leczniczej,
 • podmioty prowadzące lecznictwo uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową,
 • podmioty prowadzące działalność opiekuńczą,
 • podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
 • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 80% udziałów lub akcji i które powołane są wyłącznie do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,
 • spółki prawa handlowego, których zakres działalności ogranicza się do budowy i eksploatacji służących celom publicznym budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub masowej rekreacji,
 • podmioty prowadzące domy studenckie,
 • podmioty prowadzące działalność edukacyjną lub naukową, gdy zakresem wsparcia objęte są obiekty służące pełnieniu funkcji edukacyjnych lub naukowych, sportowych lub widowiskowych powiązanych z działalnością edukacyjną lub naukową,
 • podmioty prowadzące żłobki lub przedszkola,
 • podmioty prowadzące muzea,
 • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również stowarzyszenia i fundacje powołane do życia przez te podmioty (zakresem wsparcia nie są objęte obiekty służące celom komercyjnym, w tym wynajmowane lub dzierżawione nieruchomości),
 • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe nieposiadające osobowości prawnej,
 • parki narodowe.

Program skierowany jest na finansowanie realizacji budynków o podwyższonym standardzie w zakresie energooszczędności, tzn. budynków spełniających wyższe niż standardowe wymagania, szczegółowo określone w Wytycznych Technicznych programu.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

 • inwestycje polegające na budowie nowych budynków użyteczności publicznej (m.in. budynków przeznaczonych na cel oświaty, nauki, wychowania, opieki, kultury, kultu religijnego, pomocy społecznej) i zamieszkania zbiorowego, spełniających warunki programu,
 • inwestycje polegające na rozbudowie lub nadbudowie, jeśli dodatkowa powierzchnia o regulowanej temperaturze uzyskana w wyniku inwestycji jest nie mniejsza niż 100 m2 oraz nie mniejsza niż 15% powierzchni o regulowanej temperaturze budynku istniejącego bezpośrednio przed rozpoczęciem inwestycji, które mogą być połączone z przebudową części budynki istniejącej przed rozpoczęciem inwestycji lub zmianą funkcji,
 • inwestycje polegające na odbudowie, rozumianej jako odtworzenie budynku lub jego znaczącej części (ponad 30% objętości przegród), które uległy wcześniej zniszczeniu w wyniku działania żywiołu lub katastrofy budowlanej, przy czym odbudowywany budynek może być także poddany przebudowie lub zmianie funkcji.

Wyżej wymienione inwestycje powinny zostać objęte decyzją pozwolenia na budowę.

Kosztem kwalifikowanym najprawdopodobniej będzie m. in.:

 • Przygotowanie przedsięwzięcia – koszty opracowania oraz weryfikacji dokumentacji technicznej, poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • Zarządzanie przedsięwzięciem – koszt nadzoru inwestorskiego w wysokości do 2% kwoty kosztów kwalifikowanych,
 • Koszty informacji i promocji – koszty informacji i promocji związane z rozpowszechnianiem rozwiązań energooszczędnych zastosowanych w dofinansowanym przedsięwzięciu, w wysokości do 1% kosztów kwalifikowanych.
 •  Realizacja przedsięwzięcia – koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: koszty robocizny i nabycia materiałów oraz urządzeń pod warunkiem, że pozostają one w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, z wyłączeniem kosztów nabycia nieruchomości zabudowanej oraz zakupu gruntu.

Koszty kwalifikowane, wskazane powyżej, przedsięwzięcia obliczone na podstawie kosztorysu inwestorskiego, nie mogą przekraczać wartości 2 500 zł za 1 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.

Premiowane mogą być inwestycje, w których:

 • z analizy dokumentów wynika, iż w ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie osiągnięty wymagany w programie poziom energooszczędności.
 • w ramach procesu projektowania powołana jest dodatkowa osoba, która dokonała niezależnego sprawdzenia obliczeń cieplno – wilgotnościowych projektowanego budynku oraz osoba ta potwierdziła własnym podpisem prawidłowość obliczeń i rozwiązań technicznych przyjętych przez projektanta w dokumentacji projektowej.
 • projekt posiada zwiększoną izolacyjność przegród zewnętrznych oraz spójnie zaprojektowany, system nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych w budownictwie (np. kogeneracja, OZE, BMS, odzysk ciepła, itp.).
 • przedsięwzięcie posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, realna możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej), przedsięwzięcie przygotowane do realizacji: jest wybrany wykonawca lub jest ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy.
 • wnioskodawca posiada doświadczenie z realizacji przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej, albo wnioskodawca dysponuje własnymi służbami technicznymi lub ma zapewnione zewnętrzne wsparcie techniczne niezbędne do realizacji projektu.
 • planowane wydatki wynikające z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją projektu, nakłady na realizację projektu w sposób bezpośredni przyczynią się do osiągnięcia efektu ekologicznego, zakres przedsięwzięcia gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego i ekologicznego).
 • koszty przedsięwzięcia zostały oparte na opracowanym kosztorysie inwestorskim i wpisują się w katalog kosztów kwalifikowanych, koszt kwalifikowany planowanego przedsięwzięcia spełnia warunek minimalnego kosztu kwalifikowanego określonego w programie.
 • Organizacja posiada system zarządzania środowiskowego.
 • Przedsięwzięcie realizowane jest przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych tych gmin.

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym z wymienionego poniżej:

 1. Opracowanie Metryki obliczeń cieplnych, energetycznych i bilansowych budynku.
 2. Opracowanie charakterystyk energetycznych dla budynku referencyjnego i projektowanego.
 3. Analiza posiadanej dokumentacji pod kątem wymogów naboru.
 4. Wskazanie i ustalenie wspólnie z Inwestorem oraz projektantami wytycznych do wprowadzenia optymalnych zmian w projektach budowlanych.
 5. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego.
 6. Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 7. Opracowanie części finansowej wniosku,
 8. Opracowanie części ekologiczno-technicznej. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i Oświadczeń (nie dotyczy audytów; charakterystyk energetycznych; opinii mykologicznej; opinii ornitologicznej; projektów budowlanych; kosztorysów, zgłoszeń/pozwoleń na budowę; opinii Konserwatora Zabytków – jeśli dotyczy).
 9. Sprawdzenie obliczeń cieplno – wilgotnościowych projektowanego budynku i rozwiązań technicznych przyjętych przez projektanta w dokumentacji projektowej.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskały dofinansowanie.

Instytut także był odpowiedzialny za weryfikowanie wniosków na dotację składanych w ramach Programu GIS.

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej koncepcji dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.