Nabór wniosków Działanie 4.3 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków” Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A”!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś Priorytetowa IV: Efektywność Energetyczna, Działanie 4.3 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków” Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A”.

 

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Celem Działania jest głęboka kompleksowa modernizację budynków.

 

Nabór wniosków trwa od 28.02.2020 r. do 30.03.2020 r.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu z uwzględnieniem zasad przyznawania pomocy publicznej dla projektów nie generujących dochodu.

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu, wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego);
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst.

 

Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia w kontekście map potrzeb zdrowotnych. Zgodność z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych oceniana jest przez Komisję Oceny Projektów na podstawie analizy projektu w kontekście właściwej mapy potrzeb, przeprowadzonej przez wnioskodawcę, która stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie POZ lub AOS podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Spełnienie kryterium oceniane jest przez Komisję Oceny Projektów na podstawie przeprowadzonej przez wnioskodawcę analizy projektu w kontekście właściwej mapy potrzeb, zawartej we wniosku o dofinansowanie;

 

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należą:

 

 1. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków  użyteczności publicznej wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła , w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.  Wsparcie będzie skierowane m.in. na:
 1. a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
 2. b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego

lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE, zastosowaniu systemu zarzadzania energią;

 1. Instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

 

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji:

 

 1. dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej;
 2. polegające na wymianie źródeł ciepła wykorzystujących OZE;
 3. uwzględniające wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO);
 4. wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast i komplementarne do realizowanych w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji oraz działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego;
 5. wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi;
 6. posiadające gotowość techniczną do realizacji projektu (tj. posiadanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu, a nawet wyłoniony wykonawca robót budowalnych).

 

Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%.

 

W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2
w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

 

W ramach konkursu nie przewiduje się dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”, z zastrzeżeniem projektów, które na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu posiadają pełną dokumentację techniczną opracowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Ze wsparcia wyłączone są projekty wchodzące w skład uzgodnionych zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 

 1. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 2. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i Harmonogramem realizacji projektu.
 3. Opracowanie Studium Wykonalności.
 4. Opracowanie Formularza w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

 

 1. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i oświadczeń.
 2. Opracowanie bądź nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
 3. Opracowanie audytów energetycznych, które stanowią kluczowy element projektu, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.
 4. Analiza zakresu audytów pod kątem możliwości pozyskania optymalnej punktacji.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały dofinansowanie.

 

Proponujemy, aby płatność z tytułu sporządzenia koncepcji gwarantującej pozyskanie dofinansowania, odbywała się w oparciu o system płatności od efektu. Zasady płatności za opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, proponujemy uzgodnić w trakcie negocjacji, uwzględniając poziom jej przygotowania po Państwa stronie.

 

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej koncepcji dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową  http://eieepoland.pl/, na której znajdują się informację o naszym Instytucie wraz z przykładowymi listami referencyjnymi. Jeśli byliby Państwo zainteresowani, bardzo chętnie prześlemy Państwu wykaz zrealizowanych prac naszego Instytutu, który potwierdza, iż wszystkie przygotowywane przez nas projekty do chwili obecnej zakończyły się sukcesem i otrzymały dofinansowanie.

 

Pozostajemy z poważaniem,

 EIEE Poland