O instytucie

(Europejski Instytut Poszanowania Energii w Polsce) rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku.

Decyzja o utworzeniu European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. (EIEE ) w Polsce podjęta została ze względu na znaczące osiągnięcia Polski w dziedzinie poszanowania energii i ochrony środowiska.

Instytut założony został przez międzynarodową Fundację, noszącą tą samą nazwę (bez dodatku Poland). W Instytucie reprezentowana jest także rządowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii, powołana w 1996 roku przez trzy Ministerstwa (Budownictwa, Przemysłu i Ochrony Środowiska) do koordynowania działań w zakresie poszanowania energii na terenie Polski.

Instytut swoim zasięgiem obejmuje Polskę oraz kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Celem działania Instytutu jest działalność doradcza, edytorska oraz edukacja. Instytut odpowiada za kwestie związane z termomodernizacją, poszanowaniem energii oraz odnawialnymi źródłami energii.

Zarząd Instytutu reprezentuje Lilla LESIAK. Jest ona zarazem Dyrektorem Instytutu, kierując jego działalnością bieżącą.

Instytut opracowuje studia finansowania projektów proekologicznych w oparciu o środki krajowe i zagraniczne w tym środki funduszy ekologicznych, środki pomocowe oraz pochodzące z ekokonwersji polskiego zadłużenia.

Występuje, jako główny konsultant w szeregu inwestycji związanych z finansowaniem inwestycji w systemie ESCo, tj. „finansowania w stronie trzeciej” oraz systemie „performance contracting”.

Instytut prowadzi doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji termomodernizacyjnych, energooszczędnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Kontrahenci Instytutu to jednostki Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, uczelnie wyższe, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zakłady opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorcy z terenu całego kraju.

Pracownicy Instytutu wykonali ponad 3500 audytów energetycznych zgodnych z wymogami ustawy termomodernizacyjnej i remontowej, w tym również audyty oświetlenia, audyty ex ante, audyty powykonawcze (ex-post) oraz świadectwa charakterystyk energetycznych na ternie całego kraju.

Zostały one pozytywnie zweryfikowane i zagwarantowały uzyskanie premii termomodernizacyjnej lub innego preferencyjnego finansowania.

Instytut przygotował dokumentację techniczną i montaż finansowy, w tym także dla kilkudziesięciu projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym: baterii słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła, kotłowni na biomasę, ferm wiatrowych, biogazowni oraz systemów kogeneracyjnych.

Instytut angażował się w projekty obejmujące nie tylko przygotowanie preferencyjnego dofinansowania, ale także realizację działań energooszczędnych; nadzorowanie ich wykonawstwa; doradztwo prawne; opracowanie ekspertyz przyrodniczych; opracowanie dokumentacji projektowej; opracowanie Studiów Wykonalności, rozliczenie rzeczowo-finansowe inwestycji, na które pozyskał dla Inwestorów preferencyjne finansowanie; jak również weryfikował i potwierdzał osiągnięcie efektu ekologicznego.

Instytut z ramienia NFOŚiGW weryfikował wnioski innych podmiotów, które złożone zostały do Funduszu w ramach Konkursu GIS – System Zielonych Inwestycji.

Instytut od momentu swego powstania jest organizacją non profit. Wynagrodzenie z tytułu realizacji montażu finansowego jest realizowane na zasadzie „success fee”, tj. płatność z tego tytułu uiszczania jest przez Inwestorów po przyznaniu preferencyjnego finansowania.