Ochrona atmosfery, Budownictwo Energooszczędne, Część 1) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną budynków, oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Nabór wniosków na w/w konkurs planowany jest w terminie od 28.06.2019 r. do 31.07.2019 r. Na obecną chwilę brak jest regulacji dotyczących Konkursu, na podstawie poprzednich naborów poinformować pragniemy, iż najprawdopodobniej możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w formie dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania w formie dotacji będzie najprawdopodobniej wynosiła do 85 % kosztów kwalifikowanych, zaś w formie pożyczki do 50 % kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie, zarówno w formie dotacji i pożyczki, może zostać zwiększone o 5 % w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii (OZE) lub o dodatkowe 5 % w przypadku zastosowania w budynku systemu zarządzania energią, pod warunkiem, że suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej, nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym prawdopodobnie będzie istniała możliwość pozyskania do 95% dotacji bezzwrotnej.  

 

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Prawdopodobnie możliwe będzie bowiem zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 01.01.2016 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania bezzwrotnego.

 

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie/zadanie, które nie zostało zakończone (tj. odebrane Protokołem końcowego odbioru robót) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdą się najprawdopodobniej zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności Szpitali, Zakładów opiekuńczo – leczniczych, Zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowna w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrole w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
 • podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

 

Dofinansowaniem będzie mogła być objęta najprawdopodobniej termomodernizacja budynków muzeów, szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, obiektów zabytkowych, obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi, domów studenckich oraz innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

 

Kosztem kwalifikowanym będzie m. in.:

 • ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów i innych przegród,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
 • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych i ekspertyz mykologicznych,
 • likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

 

Gwarantujemy, iż w wyniku w/w działań znacząco spadną koszty eksploatacyjne ponoszone przez Państwa, a budynki zyskają nowy atrakcyjny wygląd.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym z wymienionego poniżej:

 1. Inwentaryzacja pod potrzeby audytu oświetlenia i OZE oraz dokumentacji projektowej, w przypadku braku dokumentacji archiwalnej.
 2. Opracowanie audytów: energetycznego, oświetlenia i Odnawialnych Źródeł Energii.
 3. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 4. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.
 5. Wyliczenie wysokości przysługującego dofinansowania, tj. luki finansowej na najwyższym możliwym poziomie – jeśli dotyczy.
 6. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i Oświadczeń.
 7. Opracowanie Studium Wykonalności oraz Części Finansowej Studium Wykonalności – Załącznika Finansowego do wniosku. Dla wniosku powyżej 50 mln euro opracowanie Studium Wykonalności – jeśli dotyczy.
 8. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 9. Opracowanie lub nadzór nad zgodnością dokumentacji projektowej i kosztorysów z kosztami kwalifikowanym, o ile takowa będzie wymagana.
 10. Przygotowanie wniosków o wypłatę środków.
 11. Rozliczenie finansowe zadania.
 12. Rozliczenie efektu rzeczowego.
 13. Potwierdzenie efektu ekologicznego.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskały dofinansowanie.

Instytut także był odpowiedzialny za weryfikowanie wniosków na dotację składanych w ramach Programu GIS.

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej koncepcji dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową http://eieepoland.pl/, na której znajdują się informację o naszym Instytucie wraz z przykładowymi listami referencyjnymi. Jeśli byliby Państwo zaineresowani, bardzo chętnie prześlemy Państwu wykaz zrealizowanych prac naszego Instytutu, który potwierdza, iż wszystkie przygotowywane przez nas projekty do chwili obecnej zakończyły się sukcesem i otrzymały dofinansowanie.