Program Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dotacji w ramach programu Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Celem programu  jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

 

Wnioski należy składać w terminie od 20.07.2017 r. do 22.12.2017 r.

 

Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w formie pożyczki nie podlegającej umorzeniu. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
w ramach naboru: do 100 %.

 

Oprocentowanie pożyczki:

 1. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % w skali roku,
 2. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6),

 

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

 

Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 

Wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji.

 

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania.

 

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2016 r. do 31.12.2022 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.

 

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie/zadanie, które nie zostało zakończone (tj. odebrane Protokołem końcowego odbioru robót) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdują się m. in. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 • podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności Szpitali, Zakładów opiekuńczo – leczniczych, Zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowna w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrole w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
 • podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

 

Dofinansowaniem będzie mogła być objęta termomodernizacja budynków muzeów, szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, obiektów zabytkowych, obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi, domów studenckich oraz innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

 

Kosztem kwalifikowanym będzie m. in.:

 • ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów

i innych przegród,

 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
 • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,
 • likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych

i ekspertyz mikologicznych.

 

Gwarantujemy, iż w wyniku w/w działań znacząco spadną koszty eksploatacyjne ponoszone przez Państwa, a budynki zyskają nowy atrakcyjny wygląd.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami,  bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym z wymienionego poniżej:

 1. Opracowanie audytów: energetycznego, oświetlenia i Odnawialnych Źródeł Energii. Ewentualnie naniesienie zmian w istniejących audytach pod warunkiem posiadania praw autorskich oraz plików wsadowych do audytów.
 2. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 3. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego.
 4. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i Oświadczeń.
 5. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 6. Nadzór nad zgodnością dokumentacji projektowej i kosztorysów z kosztami kwalifikowanym, o ile takowa będzie wymagana.
 7. Przygotowanie wniosków o wypłatę środków.