Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”. Termin zakończenia naboru: 31.10.2016 r.!

 

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020. Termin obowiązywania konkursu od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.

 

Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów:

 

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym m.in.:

 1. ocieplenie przegród  zewnętrznych  obiektu,  w  tym  ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 2. wymiana oświetlenia  na  energooszczędne  (w  częściach wspólnych budynków);
 3. przebudowa systemów   grzewczych   lub   podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 4. zastosowanie automatyki pogodowej;
 5. zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 6. budowa lub   przebudowa   wewnętrznych   instalacji  odbiorczych     oraz     likwidacja     dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 7. modernizacja instalacji    wewnętrznych    ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej;
 8. modernizacja węzłów cieplnych;
 9. wymiana pomp i napędów, w tym wind.

 

Zakres wsparcia musi wynikać z tzw. planów gospodarki niskoemisyjnej  oraz  strategii

Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  miast  wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

 

Beneficjenci:

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

 

Poziom dofinansowania projektów:

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych zadania z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz uwzględnieniem zasad pomocy publicznej,
 • minimalny wkład własny – 15%,
 • ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  821,326774 mln PLN,

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie posiadanie audytów: energetycznych, oświetlenia, Odnawialnych Źródeł Energii, ex-ante zgodnych z obowiązującymi przepisami, których obecny kształt obowiązuje od 27.10.2015 roku,

 

Pragniemy poinformować, iż Instytut nasz  może wziąć udział w pracach związanych z opracowaniem:

 1. Opracowanie audytów: energetycznych, oświetlenia, Odnawialnych Źródeł Energii.
 2. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędnego  do opracowania audytu ex-ante.
 3. Opracowanie audytu ex-ante.
 4. Analiza zakresu audytów pod kątem możliwości pozyskania optymalnej punktacji.
 5. Wskazanie zmian w audytach pozwalających uzyskać lepszą punktację i/lub wyższy poziom dofinansowania.
 6. Wyliczenie wysokości przysługującego dofinansowania. Wskazanie możliwości uzyskania wyższego dofinansowania.
 7. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 8. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego.
 9. Opracowanie części ekologicznej i finansowej wniosku, kompatybilnej z innymi dokumentami.
 10. Sporządzenie Analizy Kosztów i Korzyści.
 11. Przygotowanie optymalnego Harmonogramu realizacji projektów w tym wykresu Ganta.
 12. Opracowanie projekcji finansowej sprawozdań finansowych w okresie referencyjnym.
 13. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i Oświadczeń.
 14. Opracowanie Harmonogramu pozyskiwania niezbędnych dokumentów.
 15. Opracowanie Części Finansowej Studium Wykonalności – Załącznika Finansowego do wniosku nr 4.
 16. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 17. Nadzór nad zgodnością dokumentacji projektowej i kosztorysów z kosztami kwalifikowanymi.
 18. Rozliczenie finansowe zadania.
 19. Rozliczenie efektu rzeczowego.
 20. Potwierdzenie efektu ekologicznego.

Współpraca nasza może także objąć  przygotowanie stosownych zapisów do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego uzyskały dofinansowanie.

 

Instytut także był odpowiedzialny za weryfikowanie wniosków na dotację składanych w ramach Programu GIS.

 

Powyższe doświadczenie gwarantuje Państwu po stronie naszego Instytutu przygotowanie aplikacji optymalnej z punktu widzenia warunków naboru.

Mając nadzieję na przyszłą owocną współpracę, zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Pozostaję z poważaniem

 

Lilla LESIAK

 Prezes Zarządu

EIEE Poland