Program „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.

 

Wnioski należy składać w terminie od 01.08.2017 r. do 22.12.2017 r.

 

Obecnie jest możliwe pozyskanie dofinansowania w formie pożyczki bez umorzenia.

 

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru: do 85 %.

 

Wnioskodawca może  dokonać wyboru oprocentowania pożyczki NFOŚiGW i wnioskować o:

 1. pożyczkę na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % (w skali roku),

albo

 1. pożyczkę na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej).

 

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

 

Pożyczka będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

 

Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

           

            Beneficjentami konkursu są Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

 

Do wsparcia nie kwalifikują się przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:

 

 1. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych w tym:
 • Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców.
 • Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody.
 • Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę.
 • Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych.
 • Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów.
 • Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

 

 

 

 1. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery:
 • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW.
 • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach powyżej 50 MW.
 • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw).

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami,  bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 1. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 2. Sporządzenie audytu energetycznego przedsięwzięcia. Ewentualnie naniesienie zmian w istniejącym audycie, pod warunkiem posiadania praw autorskich oraz plików wsadowych do audytów, pod kątem zgodności z zasadami wykonania audytu efektywności energetycznej do w/w konkursu.
 3. Przygotowanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wnioskodawcę wymogu formalnego w postaci wielkości przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie nie mniejszej niż 2 GWh/rok.
 4. Opracowanie modelu finansowego projektu.
 5. Opracowanie Studium Wykonalności oraz analiza kosztów i korzyści.
 6. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego.
 7. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i Oświadczeń.
 8. Przygotowanie wniosków o wypłatę środków oraz rozliczenia końcowego dofinansowania.
 9. Opracowanie raportów rocznych oraz końcowego z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji Przedsięwzięcia.