Programu OA-1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – WFOŚiGW w Warszawie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania preferencyjnego dofinansowania działań energooszczędnych dla Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Programu OA-1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w trybie ciągłym od 28 marca 2018 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Beneficjentami w/w Konkursu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • pozostałe osoby prawne.

 

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych na 10 lub 15 lat, z możliwością częściowego umorzenia do 10%.

 

Oprocentowanie dla wskazanej pożyczki wynosi:

1. dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków – w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem:

 • dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 800 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym;
 • dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 115 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym;

2. pozostałych osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólnot mieszkaniowych – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym.

 

 

Do rodzajów przedsięwzięć mogących ubiegać się o dofinansowanie zalicza się:

 • termomodernizacja budynku (np. ocieplenie);
 • zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji);
 • modernizacja źródła ciepła tj. wymiana kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpienie kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek);
 • likwidacja istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej;
 • budowa lub rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci;
 • modernizacja sieci ciepłowniczej, modernizacja węzłów cieplnych
 • budowa lub rozbudowa sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni;
 • modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, budowa układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń;
 • wymiana starego taboru na tabor zeroemisyjny lub niskoemisyjny w transporcie publicznym;
 • zakup i montaż punktów ładowania (w szczególności pojazdów elektrycznych);
 • zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (w szczególności pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych);
 • budowa elektrowni wiatrowych;
 • budowa małych elektrowni wodnych;
 • budowa biogazowni;
 • wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów;
 • inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony powietrza.

Gwarantujemy, iż w wyniku w/w działań znacząco spadną koszty eksploatacyjne ponoszone przez Państwa, a budynki zyskają nowy atrakcyjny wygląd.

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami,  bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym z wymienionego poniżej:

 1. Opracowanie audytów: energetycznego, oświetlenia i Odnawialnych Źródeł Energii. Ewentualnie naniesienie zmian w istniejących audytach pod warunkiem posiadania praw autorskich oraz plików wsadowych do audytów.
 2. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 3. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego.
 4. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i Oświadczeń.
 5. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 6. Nadzór nad zgodnością dokumentacji projektowej i kosztorysów z kosztami kwalifikowanym, o ile takowa będzie wymagana.
 7. Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego.
 8. Rozliczenie finansowo-rzeczowe zadania.