RODO

ROZPORZĄDZENIE  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. informuję, iż wprowadził zasady zgodne z powyżej wymienionym rozporządzeniem oraz wprowadził również kodeks postępowania zgodny z zatwierdzonym przez GIODO po 25 maja 2018 r. kodeksów postępowania. Poniżej pozwalamy zamieścić sobie klauzulę informacyjną.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma: European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. reprezentowana przez Panią Lillę Lesiak z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 31/9; 00-791 Warszawa;
  2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji przedmiotu współpracy określonego w zawieranej umowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) oraz lit. B (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz podwykonawcy European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o., przedstawiciele Jednostek udzielających dofinansowania, banki, dostawca serwera poczty mailowej, serwis informatyczny, oraz opcjonalnie w przypadku danych zamieszczonych na listach referencyjnych odbiorcy informacji zamieszczonych na stronie internetowej eieepoland.pl.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia trwania umowy i trwałości projektu bądź na życzenie do zakończenia przez Państwa realizowania Inwestycji dofinansowywanej ze środków zewnętrznych.
  6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uznacie, iż przetwarza­nie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedmiotu współpracy z naszą firmą. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być nie zrealizowanie przedmiotu zawartej umowy.