RPO Mazowieckie, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ 1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ 1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

 

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    użyteczności publicznej zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

 

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to luty 2020 r. Regulamin naboru na dofinansowanie nie został jeszcze ogłoszony.

 

Prawdopodobnie możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 80 %, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. W przypadku finansowania działań rewitalizacyjnych przewiduje się współfinansowanie z budżetu państwa.

 

Wśród Beneficjentów w/w programu najprawdopodobniej znajdować się będą:

 

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • Zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • Instytucje kultury;
 • Uczelnie/szkoły wyższe;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji będą mogły dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Ze wsparcia najprawdopodobniej wykluczone będą inwestycje w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014- 2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej chyba, że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu.

 

Przewiduje się, iż wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 

 • ocieplenia obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej),
 • budową lub przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,
 • instalacją lub przebudową systemów chłodzących w tym również z zastosowaniem OZE,
 • instalacją odnawialnych źródeł energii,
 • zastosowaniem systemów zarządzania energią w budynku,
 • zastosowaniem automatyki pogodowej,
 • instalacją mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • instalacją indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
 • instalacją zaworów podpionowych i termostatów.

 

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Najprawdopodobniej możliwe będzie również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania bezzwrotnego.

 

Najprawdopodobniej premiowane będą inwestycje realizowane w oparciu o plany gospodarki niskoemisyjnej, projekty wynikające ze Strategii OMW, realizowane w formule ESCO oraz wnioskodawcy, którzy pozyskali, bądź ubiegali się o środki w ramach programu Horyzont 2020, jak również projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Preferowana będzie również realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną powyżej 60% i wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę między innymi aspekty dotyczące efektywności kosztowej projektu. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2 i PM 10).

 

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Dodatkowo wymaganym elementem projektu jest instalacja liczników niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 

 1. Opracowanie audytów: energetycznych, oświetlenia, Odnawialnych Źródeł Energii.
 2. Analiza zakresu audytów pod kątem możliwości pozyskania optymalnej punktacji.
 3. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 1. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i ekologiczną oraz Harmonogramem realizacji projektu.
 2. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników oraz oświadczeń.
 3. Opracowanie Harmonogramu pozyskiwania niezbędnych dokumentów.
 4. Opracowanie Studium Wykonalności.
 5. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej, o ile będzie wymagana do wniosku.
 6. Opracowanie lub nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub Programem Funkcjonalno – Użytkowym, bądź opracowanie dokumentacji lub PFU – jeśli regulamin konkursu przewidywać będzie możliwość zastosowania PFU.

 

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały dofinansowanie.

 

Proponujemy, aby płatność z tytułu sporządzenia koncepcji gwarantującej pozyskanie dofinansowania, odbywała się w oparciu o system płatności od efektu. Zasady płatności za opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, proponujemy uzgodnić w trakcie negocjacji, uwzględniając poziom jej przygotowania po Państwa stronie.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową http://eieepoland.pl/, na której znajdują się informację o naszym Instytucie wraz z przykładowymi listami referencyjnymi. Jeśli byliby Państwo zainteresowani, bardzo chętnie prześlemy Państwu wykaz zrealizowanych prac naszego Instytutu, który potwierdza, iż wszystkie przygotowywane przez nas projekty do chwili obecnej zakończyły się sukcesem i otrzymały dofinansowanie.

Z poważeniem

EIEE Poland