SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania ze środków krajowych w ramach organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.

 

Nabór na w/w konkurs trwa do 30 października 2018 roku.

 

Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z większościowym udziałem j.s.t., posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

 

Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na:

 1. kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, w szczególności:
  • demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
  • montaż nowych opraw oświetleniowych,
  • wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń,
  • wymiana wysięgników,
  • wymiana zapłonników,
  • wymiana wyeksploatowanych słupów kablowych,
  • modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
  • montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
  • montaż inteligentnego sterowania oświetleniem,
 2. montażu nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN EN 13201).

 

Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, z zachowaniem zasad udzielania pomocy publicznej.

Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 15 lat – z karencją w spłacie kapitału, liczoną od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższą niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, co pozwoli wypracować oszczędności, które służyć mogą spłacie zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie pożyczki to 1%. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych – pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

 

Okres kwalifikowalności kosztów to okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.09.2021 r. Koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być  ponoszone w następujących kategoriach:

 • prace przygotowawcze;
 • projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze i organizacyjne;
 • koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych;
 • koszt montażu i uruchomienia środków trwałych;
 • koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych dotyczących zarządzania oświetleniem np. oprogramowanie komputerowe, licencje;
 • koszty utylizacji zdemontowanych elementów oświetlenia (np. rtęciowych źródeł światła);
 • koszt nadzoru.

 

Dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia (wykonanego przez audytora posiadającego referencje, potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 8 lat minimum 2 opracowań dotyczących efektywności wymiany / modernizacji oświetlenia zewnętrznego, na podstawie którego zaprojektowany został poprawnie działający system oświetlenia zewnętrznego składający się z co najmniej 150 punktów świetlnych). Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia należy osiągnąć ograniczenie zużycia energii elektrycznej jednocześnie o co najmniej 50% i o co najmniej 100 MWh/rok. Koszt inwestycyjny zmniejszenia rocznego zużycia energii nie może przekroczyć 15 000 zł/MWh.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 1. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku i spełnienia wymogów konkursu.
 2. Opracowanie lub aktualizacja audytu oświetlenia ulicznego, stanowiącego  kluczowy element projektu, który posłuży m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii oraz określi i skwantyfikuje możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.
 3. Przygotowanie  kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i Harmonogramem realizacji projektu.
 4. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i oświadczeń.
 5. Opracowanie bądź nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń,
 6. Opracowanie dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko (o ile dotyczy).