Współfinansowanie w formie pożyczki projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania współfinansowania w formie pożyczki projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Celem programu jest wsparcie zidentyfikowanych potrzeb rynkowych polskiego przemysłu oraz sektora ciepłowniczego, wynikających z przepisów prawa, zaostrzających się norm emisyjnych oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju..

Wnioski na nabór w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021” można składać do 31.12.2024 r.

Beneficjenci projektów dofinansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, obszar nr 12 Energia.

Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w formie pożyczki 160 tys. zł do 50 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu) ) tj. dnia 13 października 2021 r. do 30.04.2024 r.

Warunki dofinansowania w formie pożyczki:

1) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,

2) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty spłaty ostatniej raty,

3) okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwsze raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

4) warunkiem przyznania dofinansowania ze środków NFOŚiGW jest zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach MF EOG 2014-2021,

5) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie

z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Oprocentowanie pożyczki:

a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,

b. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem zapisów lit c-e,

c. dla wnioskodawcy będącego spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, dla której nie można określić ratingu na podstawie danych finansowych dotyczących jej dotychczasowej działalności, może być zastosowane oprocentowanie wynikające z ratingu, o którym mowa w Komunikacie, o jedną kategorię niższego od kategorii ratingu właściwego dla podmiotu dominującego, o ile podmiot dominujący wobec wnioskodawcy  udziela pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki,

d. w sytuacji gdy wnioskodawca jest spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, utworzoną przez kilka podmiotów, wówczas rating dla wnioskodawcy może być ustalony na poziomie o jedną kategorię niżej od zaokrąglonej w dół średniej ważonej punktów ratingu uzyskanych przez poszczególnych wspólników, o ile wspólnicy łącznie udzielają pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki,

e. W przypadku ustalenia ratingu w sposób opisany w pkt. c – d, może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie zwrotu pożyczki.

Koszty kwalifikowane – zgodnie z Rozdziałem 8 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z wyjątkami opisanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków ze środków MF EOG 2014-2021, tj. polegające na:

 • ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów,
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych,
 • przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,
 • instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,
 • wymianie systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,
 • montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,
 • zastosowaniu automatyki pogodowej,
 • zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii,
 • wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć: 

 • urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
 • urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
 • układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
 • pompy ciepła;
 • kolektory słoneczne;
 • małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
 • urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
 • urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu muszą być własnością lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki.

            Koszty są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 8 Regulacji
w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z następującymi wyjątkami:

 • Zakup używanego sprzętu jest niekwalifikowalny.
 • Koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowane koszty, które nie mogą być precyzyjnie wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem.

Do wydatków kwalifikowanych programu należą również m. in.:

 1. koszty zarządzania:
 2. wydatki bezpośrednio związane z przygotowaniem programu, w tym opracowanie projektu programu, wskaźników oraz konsultacje z zainteresowanymi stronami;
 3. przygotowanie wdrażania programu, w tym opracowanie procedur wyboru projektów oraz przepływów finansowych;
 4. wspieranie potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów w zapewnieniu zgodności z wymogami określonymi przez Operatora Programu w odniesieniu do wniosków aplikacyjnych dla projektów i/lub wdrażania projektów;
 5. wybór projektów, w tym koszty ekspertów, spotkań i procedury odwoławczej;
 6. weryfikacja poniesionych wydatków, zatwierdzanie płatności, przekazywanie płatności na rzecz beneficjentów;
 7. monitorowanie projektów i przeglądy;
 8. audyty i kontrole projektów na miejscu realizacji;
 9. działania promocyjne i informacyjne, w tym ogłaszanie naborów wniosków i działania informacyjne w okresie naboru wniosków, jak również spotkania informacyjne, wymiana doświadczeń i ocena efektu programu;
 10. wydatki związane z obowiązkami sprawozdawczymi w stosunku do KMF, Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytucji Certyfikującej i/lub Instytucji ds. nieprawidłowości;
 11. opłaty związane z zakładaniem i prowadzeniem rachunków bankowych wymaganych w ramach niniejszych Regulacji lub umowy w sprawie programu, w tym koszty przelewów przychodzących i wychodzących;
 12. koszty ogólne, obliczane zgodnie z art. 8.5 ust. 1 lit. a), b) lub c), w zależności od przypadku oraz z zastrzeżeniem wymogów określonych w art. 8.12 ust. 6;
 13. wydatki związane z funkcjonowaniem Komitetu Współpracy w ramach programów partnerskich z darczyńcami oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Komitetu Programu, gdy jest to wymagane w programach należących do obszaru programu „Badania naukowe”;
 14. wydatki związane z zacieśnieniem współpracy dwustronnej;
 15. działania mające na celu wzmocnienie współpracy oraz wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między Operatorami Programów a podobnymi podmiotami w Państwach-Beneficjentach i/lub Państwach-Darczyńcach i/lub organizacjami międzynarodowymi.
 16. płatności dla projektów w ramach programu zgodnie z Regulacjami, umową w sprawie programu i umową w sprawie projektu.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się również:

a) różnicę pomiędzy kosztem kwalifikowanym w umowie o dofinansowanie/wniosku o     dofinansowanie a kosztem kwalifikowalnym przedsięwzięcia wynikającym z ofert złożonych w przetargu lub innej procedury wyboru wykonawcy,

b) dodatkowe koszty, nie przewidziane na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach MF EOG 2014-2021, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia i spełniające przesłanki, o których mowa powyżej.