European Institute of Environmental Energy PolandEuropean Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce podjęta została ze względu na znaczące osiągnięcia Polski w dziedzinie poszanowania energii i ochrony środowiska.
czytaj więcej

Aktualności

Dofinansowania na budowę budynków działań energooszczędnych w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”.

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK  – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”. Celem programu jest poprawa  jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zmniejszenia zużycia energii w…

Aktualności

Dofinansowania w formie pożyczki i dotacji w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I).

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I). Celem Działania jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Nabór wniosków prowadzony…

Aktualności

Dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych.…

Aktualności

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś Priorytetowa 3 gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – Konkurs horyzontalny

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020,Oś Priorytetowa 3 gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 A Efektywność energetyczna w…

Aktualności

Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym! RPO Woj. Świętokrzyskiego.

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym. Celem Działania jest…

Aktualności

Dotacja do 70% na termomodernizację budynków szkolnych ze środków Norweskich! Przedłużony!

Szanowni Państwo,   Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.   Celem naboru jest poprawa efektywności energetycznej…

Aktualności

Nabór wniosków Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ 1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”Przedłużony!

Szanowni Państwo,   Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ 1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji…

Aktualności

Audyty energetyczne podwykonawcze ex-post z niezbędnymi badaniami w celu potwierdzenia osiągnięcia założeń w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z zakończającymi się etapami realizacji projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oferujemy Państwu wykonanie audytów energetycznych podwykonawczych ex-post z niezbędnymi badaniami w celu potwierdzenia osiągnięcia założeń w projekcie. Audyty energetyczne ex-post obejmujące zakresem wszystkie faktycznie wykonane prace w ramach…

Aktualności

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego za rok 2019 do dnia 31.03.2020 r.!

Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji CO2 za rok 2019 wraz z Opinią z jego weryfikacji należy składać do NFOŚiGW najpóźniej do dnia 31.03.2020 r.  W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o…