Audyty energetyczne podwykonawcze ex-post z niezbędnymi badaniami w celu potwierdzenia osiągnięcia założeń w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z zakończającymi się etapami realizacji projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oferujemy Państwu wykonanie audytów energetycznych podwykonawczych ex-post z niezbędnymi badaniami w celu potwierdzenia osiągnięcia założeń w projekcie.

Audyty energetyczne ex-post obejmujące zakresem wszystkie faktycznie wykonane prace w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków, na który składają się m.in.:

a)zestawienie wykonanych robót,

b)badania termowizyjne budynków i instalacji (wraz z raportem z badań w formie raportu termograficznego) wykonane w odpowiednich warunkach, po ukończeniu robót termomodernizacyjnych.

Na kontrolę termograficzną budynków powinno składać się:

— określenie rozkładu temperatury na powierzchni obudowy budynku (badania termowizyjne),

— stwierdzenie, czy rozkład jest prawidłowy,

— w przypadku wykrycia nieprawidłowości, oszacowanie typu i stopnia defektów;

c)inne badania i opracowania o charakterze technicznym jeżeli jest to niezbędne do potwierdzenia uzyskanego efektu energetycznego i ekologicznego;

d)audyty energetyczne wykonane tą samą metodą, jaka jest określona dla sporządzenia

audytów energetycznych ex-ante – dla całego zakresu rzeczowego projektu.

 

Podstawa sporządzenia:

  • Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1.;
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.);
  • Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 września 2015 r. poz. 1422);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. poz. 346);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 13 października 2015 r. poz. 1606);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376).