Dofinansowania na budowę budynków działań energooszczędnych w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK  – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”.

Celem programu jest poprawa  jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zmniejszenia zużycia energii w budynkach oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Nabór wniosków na w/w konkurs odbędzie się w terminach od 24.05.2021 r. do 30.06.2021 r.  

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki lub tylko samej pożyczki. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku ubiegania się także o dotację intensywność dofinansowania w formie pożyczki będzie traktowana jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych ponad kwotę dotacji. Minimalny udział procentowy pożyczki w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia nie może być niższy niż udział procentowy dotacji w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dofinansowanie będzie mogło być udzielone na przedsięwzięcia, które jeszcze nie są zakończone, tzn. takie, dla których nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi 1 mln zł. warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2017 r. do 30.06.2025 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.

Oprocentowanie pożyczki wynosi:

a) na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku, Wysokość oprocentowania na dany kwartał roku kalendarzowego, ustala się na podstawie wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału,

lub

b) na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r., str. 6), z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6 „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,

c) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,

d) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,

e) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

f) wypłata transz dofinansowania może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,

g) pożyczka nie podlega umorzeniu,

h) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jego warunki muszą być zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdą się:

 • podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
 • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,
 • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,
 • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe nieposiadające osobowości prawnej,
 • parki narodowe.

Program skierowany jest na finansowanie realizacji budynków o podwyższonym standardzie w zakresie energooszczędności, tzn. budynków spełniających wyższe niż standardowe wymagania, szczegółowo określone w Wytycznych Technicznych programu.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

 • inwestycje polegające na budowie nowych budynków użyteczności publicznej (m.in. budynków przeznaczonych na cel oświaty, nauki, wychowania, opieki, kultury, kultu religijnego, pomocy społecznej) i zamieszkania zbiorowego, spełniających warunki programu,
 • dokończenie rozpoczętej wcześniej budowy obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa w pkt. 1 pod warunkiem, że w ramach realizowanego przedsięwzięcia osiągnięty zostanie standard w zakresie energooszczędności, o którym mowa w programie,
 • inwestycje polegające na wykonywaniu odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, również w przypadku zmiany sposobu użytkowania takiego budynku, pod warunkiem, że spełnione są warunki programu;

Wyżej wymienione inwestycje powinny zostać objęte decyzją pozwolenia na budowę.

Kosztem kwalifikowanym będzie m. in.:

 • Przygotowanie przedsięwzięcia – koszty opracowania oraz weryfikacji dokumentacji technicznej, poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • Zarządzanie przedsięwzięciem – koszt nadzoru inwestorskiego w wysokości do 2% kwoty kosztów kwalifikowanych,
 • Koszty informacji i promocji – koszty informacji i promocji związane z rozpowszechnianiem rozwiązań energooszczędnych zastosowanych w dofinansowanym przedsięwzięciu, w wysokości do 1% kosztów kwalifikowanych.
 •  Realizacja przedsięwzięcia – koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: koszty robocizny i nabycia materiałów oraz urządzeń pod warunkiem, że pozostają one w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, z wyłączeniem kosztów nabycia nieruchomości zabudowanej oraz zakupu gruntu.

Koszty kwalifikowane, wskazane powyżej, przedsięwzięcia obliczone na podstawie kosztorysu inwestorskiego, nie mogą przekraczać wartości 2 500 zł za 1 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.

Premiowane będą inwestycje, w których:

 • z analizy dokumentów wynika, iż w ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie osiągnięty wymagany w programie poziom energooszczędności.
 • w ramach procesu projektowania powołana jest dodatkowa osoba, która dokonała niezależnego sprawdzenia obliczeń cieplno – wilgotnościowych projektowanego budynku oraz osoba ta potwierdziła własnym podpisem prawidłowość obliczeń i rozwiązań technicznych przyjętych przez projektanta w dokumentacji projektowej.
 • projekt posiada zwiększoną izolacyjność przegród zewnętrznych oraz spójnie zaprojektowany, system nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych w budownictwie (np. kogeneracja, OZE, BMS, odzysk ciepła, itp.).
 • przedsięwzięcie posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, realna możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej), przedsięwzięcie przygotowane do realizacji: jest wybrany wykonawca lub jest ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy.
 • wnioskodawca posiada doświadczenie z realizacji przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej, albo wnioskodawca dysponuje własnymi służbami technicznymi lub ma zapewnione zewnętrzne wsparcie techniczne niezbędne do realizacji projektu.
 • planowane wydatki wynikające z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją projektu, nakłady na realizację projektu w sposób bezpośredni przyczynią się do osiągnięcia efektu ekologicznego, zakres przedsięwzięcia gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego i ekologicznego).
 • koszty przedsięwzięcia zostały oparte na opracowanym kosztorysie inwestorskim i wpisują się w katalog kosztów kwalifikowanych, koszt kwalifikowany planowanego przedsięwzięcia spełnia warunek minimalnego kosztu kwalifikowanego określonego w programie.
 • Organizacja posiada system zarządzania środowiskowego.
 • Przedsięwzięcie realizowane jest przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych tych gmin.