Dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.

 

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I,  Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.

 

Celem programu jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.10.2017 r. do dnia 29.12.2017 r.

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE do 75% w wydatkach kwalifikowanych projektu w formie pomocy zwrotnej (pożyczki) z możliwością umorzenia do 45% jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej (pomoc publiczna nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych).

 

Poziom umorzenia do 45% w formie premii inwestycyjnej jest uzależniony od wysokości oszczędności energii pierwotnej potwierdzonej audytem ex post.

 

Pomoc zwrotna (pożyczka) oprocentowana jest w wysokości 3-miesięczny Wibor pomniejszonej o 200 punktów bazowych (nie mniej niż 2%) i jest udzielana jest na okres do lat 20. z roczną karencją w spłacie kapitału, liczoną od daty zakończenia realizacji zadania, co pozwoli wypracować oszczędności, które służyć mogą spłacie zaciągniętych zobowiązań.

 

Dofinansowanie będzie udzielane podmiotom:

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

 

ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno – gospodarcze.

 

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, takie jak:

 

 • ocieplenie przegród  zewnętrznych  obiektu,  w  tym  ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia  na  energooszczędne  (w  częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa systemów   grzewczych   lub   podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub   przebudowa   wewnętrznych   instalacji  odbiorczych     oraz     likwidacja     dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji    wewnętrznych    ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.
 • modernizacja węzłów cieplnych;
 • wymiana pomp i napędów, w tym wind.

 

Minimalna wartość projektu dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych wynosi 1 mln PLN.