Dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.

Celem programu jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w wyniku której zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów to październik 2017 r.

 

Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych prawdopodobnie do 85% z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz uwzględnieniem zasad pomocy publicznej.

 

Dofinansowanie będzie udzielane podmiotom:

 

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

 

najpewniej ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazane w kontraktach terytorialnych).

 

Przewiduje się, iż wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, takie jak:

 

 • ocieplenie przegród  zewnętrznych  obiektu,  w  tym  ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia  na  energooszczędne  (w  częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa systemów   grzewczych   lub   podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub   przebudowa   wewnętrznych   instalacji  odbiorczych     oraz     likwidacja     dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji    wewnętrznych    ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.
 • modernizacja węzłów cieplnych;
 • wymiana pomp i napędów, w tym wind.

 

Niewykluczone, iż koszty instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii nie będą kwalifikowane.

 

Zakres wsparcia zapewne będzie musiał wynikać z tzw. planów gospodarki niskoemisyjnej  oraz  strategii Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  miast  wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 1. Opracowanie audytów: energetycznych, oświetlenia, Odnawialnych Źródeł Energii.
 2. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędnego  do opracowania audytu ex-ante.
 3. Opracowanie audytu ex-ante.
 4. Analiza zakresu audytów pod kątem możliwości pozyskania optymalnej punktacji.
 5. Wskazanie zmian w audytach pozwalających uzyskać lepszą punktację i/lub wyższy poziom dofinansowania.
 6. Wyliczenie wysokości przysługującego dofinansowania. Wskazanie możliwości uzyskania wyższego dofinansowania.
 7. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 8. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego.
 9. Opracowanie części ekologicznej i finansowej wniosku, kompatybilnej z innymi dokumentami.
 10. Sporządzenie Analizy Kosztów i Korzyści.
 11. Przygotowanie optymalnego Harmonogramu realizacji projektów w tym wykresu Ganta.
 12. Opracowanie projekcji finansowej sprawozdań finansowych w okresie referencyjnym.
 13. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i Oświadczeń.
 14. Opracowanie Harmonogramu pozyskiwania niezbędnych dokumentów.
 15. Opracowanie Części Finansowej Studium Wykonalności – Załącznika Finansowego do wniosku nr 4.
 16. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 17. Nadzór nad zgodnością dokumentacji projektowej i kosztorysów z kosztami kwalifikowanymi.
 18. Rozliczenie finansowe zadania.
 19. Rozliczenie efektu rzeczowego.
 20. Potwierdzenie efektu ekologicznego.