Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś Priorytetowa 3: Energia 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś Priorytetowa 3: Energia 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Celem działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    użyteczności publicznej, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 29.12.2021 r. i będzie trwał do 25.02.2022 r.

Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w formie dotacji w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 85 %, lub jest równoważny z poziomem wynikającym z wyliczenia luki finansowej (jeśli dotyczy) oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Proponujemy wyliczenie różnych poziomów luki finansowej a w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zapewniającego pozyskanie maksymalnego dofinansowania.

Minimalna wartość projektu wynosi 300 000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość nie została określona.

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdują się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
 • samorządowe jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu. Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego będą podlegać ocenie dopuszczalności wsparcia w kontekście map potrzeb zdrowotnych. Wymagane jest również przedłożenie opinii o celowości inwestycji dla przedsięwzięcia, którego wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł na etapie oceny projektu.

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z:

 • ociepleniem obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej),
 • budową lub przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,
 • instalacją lub przebudową systemów chłodzących w tym również z zastosowaniem OZE,
 • instalacją odnawialnych źródeł energii,
 • zastosowaniem systemów zarządzania energią w budynku,
 • zastosowaniem automatyki pogodowej,
 • instalacją mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • instalacją indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
 • instalacją zaworów podpionowych i termostatów,
 • wydatkami na przygotowanie dokumentacji projektu.

W przedmiotowym naborze będzie możliwość zbilansowania całości kosztów zadania, poprzez zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania bezzwrotnego, pod warunkiem, iż zrealizowane działania zgodne są z założeniami RPO. Dla projektów objętych pomocą publiczną okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się po dniu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie (za wyjątkiem kosztów poniesionych na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym audytu energetycznego/oświetleniowego oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, na które udzielana jest pomoc de minimis. Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od określonego w projekcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu, natomiast preferowany termin zakończenia realizacji projektu tj. do 30 czerwca 2023 rok.

Premiowany będzie wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz ich wartości docelowych, jak również pozytywny wpływ na trzy lub więcej zasad horyzontalnych. Preferowana będzie również realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną, redukcję emisji pyłów PM10 i stopień redukcji CO2 powyżej 60% oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także komplementarność projektu. Przy wyborze projektów do dofinansowania, będą brane pod uwagę między innymi aspekty dotyczące efektywności kosztowej projektu, czy koordynacja projektu z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru. Dodatkowo, o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane wskaźniki, jak realizacja projektu w formule ESCO.

Wymogiem formalnym, gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu.

Gwarantujemy Państwu opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.

Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Dodatkowo wymaganym elementem projektu może być  instalacja liczników, niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych. Zakres prac termomodernizacyjnych powinien wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i audytu oświetleniowego.

Projekty muszą wynikać z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokumentów równoważnych pozytywnie zweryfikowanych przez doradcę energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyjęty uchwałą Rady Miasta/Gminy (projekty muszą być wpisane do w/w wymienionych dokumentów).Wymagana będzie również gotowość techniczna projektu do realizacji (posiadanie już ważnego pozwolenia na budowę).

Wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej budynku służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub jest przeznaczone na cele mieszkaniowe. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały ukończone. W ramach konkursu wnioskodawca będzie mógł złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu. W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Składanie wniosków o dofinansowanie odbywać będzie się w systemie LSI2014+ tj. w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Jest to jedyna możliwość stworzenia wniosku i jego złożenia, której dopełnieniem jest dostarczenie do instytucji organizującej konkurs w wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami w terminie 5-ciu dni roboczych od dnia wysłania elektronicznej wersji wniosku.