Dofinansowanie 100% dotacji w ramach KPO poprzez termomodernizację budynków bibliotek i domów kultury.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach B1.1.4 Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej, Krajowy Plan Odbudowy.

Celem naboru jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń poprzez termomodernizację wybranych budynków bibliotek i domów kultury.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski składać można od dnia 31.07.2023 do wyczerpania alokacji.

Maksymalna kwota wsparcia z planu rozwojowego na przedsięwzięcie wynosi 3 532 088,00 PLN. Koszt ten obejmuje wyłącznie:

– roboty budowalne obejmują dopuszczone do finansowania elementy, wynikające z audytu energetycznego (wydatki netto – bez VAT);

– koszty nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami kwalifikowalnymi, wynikającymi z audytu energetycznego (wydatki netto – bez VAT).

Maksymalny poziom dofinansowania KPO w wydatkach kwalifikowanych na poziomie przedsięwzięcia wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Ramy czasowe kwalifikowalności przedsięwzięć w Inwestycji B1.1.4 obejmują okres: 01.02.2020 r. – 31.03.2026 r.

Wśród Beneficjentów w/w naboru znajdują się:

– jednostki samorządu terytorialnego, wnioskujące w imieniu instytucji kultury (bibliotek i domów kultury);

– biblioteki położonych w miastach o liczbie mieszkańców od 100 do 200 tys. (Są to następujące miasta: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Płock, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Sosnowiec, Tarnów,

Toruń, Wałbrzych, Włocławek, Zabrze, Zielona Góra)

– domy kultury działające jako samorządowe instytucje kultury na terenie całego kraju.

Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii pierwotnej co najmniej o 30%. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku obejmuje poniższe elementy, dopuszczone do finansowania w ramach wspartego przedsięwzięcia (jako wydatki kwalifikowalne):

a)  ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych,

b)    wymiana oświetlenia na energooszczędne,

c)  przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,

d)    instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,

e)    budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,

f)     zastosowanie automatyki pogodowej,

g)    zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku,

h) budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła,

i)      instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,

j)  instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,

k)     instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,

l)      modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

m)   instalacja zaworów podpionowych i termostatów,

n)     tworzenie zielonych dachów i tzw. „żyjących, zielonych ścian”.

Wydatki niekwalifikowalne, które należy wykazać w budżecie projektu (w Harmonogramie rzeczowo-finansowym):

–  koszt VAT dla prac wynikających z audytu energetycznego oraz nadzoru inwestorskiego;

– koszty wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe oraz modernizacja źródeł ciepła w postaci kotłów gazowych;

–  koszty prac wynikających z audytu energetycznego wykraczające poza maksymalną kwotę wsparcia przedsięwzięcia określoną w pkt V.1 Regulaminu;

– koszty nadzoru inwestorskiego wykraczające poza maksymalną kwotę wsparcia przedsięwzięcia określoną w pkt IV.1 Regulaminu;

– koszty działań informacyjno-promocyjnym zgodnych ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania jest posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 30% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Przedsięwzięcie musi posiadać wymagane prawem ostateczne i ważne decyzje administracyjne wymagane do realizacji zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia lub udowodnić, że decyzje nie są wymagane do realizacji zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia. Wymagane jest prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych realizowanych zgodnie ze „Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności” (części „Obowiązki komunikacyjne i zadania ostatecznych odbiorców wsparcia”) oraz „Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO”. W odniesieniu do produkcji ciepła z OZE wsparcie otrzymają inwestycje, które nie są lub nie mogą być podłączone do sieci ciepłowniczej z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się wsparcie instalacji OZE związanych z produkcją ciepła, które nie wypierają ciepła systemowego jako głównego źródła ciepła, a jedynie usprawniają jego wykorzystanie i znajdują uzasadnienie potwierdzone w audytach energetycznych. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie przedsięwzięcia, które nie zostały ukończone przed przedłożeniem wniosku o wsparcie.

Wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego, należy złożyć za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST 2021) przy użyciu aplikacji WOD2021. Wniosek musi być podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (w przypadku certyfikatu wydanego przed 1 lipca 2016 r.) lub za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (w przypadku certyfikatu wydanego po 1 lipca 2016 r.).

Nasz Instytut zająć się może także dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 1. Opracowanie inwentaryzacji pod kątem audytów: energetycznych, oświetlenia, Odnawialnych Źródeł Energii.
 2. Analiza zakresu audytów pod kątem możliwości pozyskania optymalnej punktacji.
 3. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 1. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i ekologiczną oraz optymalnym Harmonogramem realizacji projektu.
 2. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników oraz oświadczeń.
 3. Opracowanie Harmonogramu pozyskiwania niezbędnych dokumentów.
 4. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 5. Opracowanie lub nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej.
 6. Opracowanie lub nadzór nad opracowaniem kosztorysów.
 7. Rozliczenie finansowe zadania.
 8. Rozliczenie efektu rzeczowego.
 9. Potwierdzenie efektu ekologicznego.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów: System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały dofinansowanie.

Pragniemy poinformować, iż jest możliwe, że płatność z tytułu sporządzenia koncepcji gwarantującej pozyskanie dofinansowania, odbywa się w oparciu o system płatności od efektu. Zasady płatności za opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, proponujemy uzgodnić w trakcie negocjacji, uwzględniając poziom jej przygotowania po Państwa stronie.

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej koncepcji dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.