Dofinansowanie w ramach Poddziałanie 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027,Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii Działanie 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    użyteczności publicznej zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz redukcji gazów cieplarnianych.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w terminie od 05.06.2023 r. do 03.07.2023 r.

Możliwe będzie pozyskanie dotacji na wydatki kwalifikowane do 85%, w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną i/lub projektu objętego pomocą de minimis oraz zgodnie z zasadami wyliczeń luki finansowej.

O dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły ubiegać się projekty dotyczące:

 • Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności.
 • Przebudowy/wymiany nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z termomodernizacją budynków z wyłączeniem inwestycji w budownictwie jednorodzinnym.

Beneficjentem w ramach konkursu będą mogły być:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, posiadające osobowość prawną;
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki;
 • Podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące;
 • Podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego;
 • Instytucje kultury;
 • Szpitale i inne podmioty prowadzące działalność leczniczą, z wyłączeniem szpitali zarządzanych przez administrację centralną/jednostki organizacyjne;
 • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • Podmioty Ekonomii Społecznej.

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w tym wymianą lub modernizacją źródeł ciepła i montażem mikroinstalacji OZE wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 • ociepleniem obiektu: w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów,
 • przygotowaniem ciepłej wody użytkowej,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją systemów grzewczych zgodnie z audytem energetycznym wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła,
 • modernizacją przyłącza do sieci ciepłowniczej/chłodniczej,
 • modernizacją systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła),  modernizacją i/lub instalacją systemów klimatyzacji,
 • instalacją OZE, jeśli będzie to wynikać z audytu energetycznego,
 • instalacją systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną,
 • wymianą oświetlenia i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku na energooszczędne (jako elementy uzupełniające projektu).

Do kosztów niekwalifikowanych zaliczane będą:

 1. instalacje OZE, które nie są w pełni dedykowane potrzebom energetycznym obiektu,
 2. montaż nowej instalacji odgromowej,
 3. wymiana/remont/naprawa dachu, w tym wymiana więźby dachowej oraz wszelkie inne prace mające charakter remontu, a nie ulepszenia termomodernizacyjnego (w tym wymiana pokrycia dachowego z wyłączeniem termomodernizacji stropodachu),
 4. koszty związane z pracami remontowymi,
 5. ocieplenie nowo wybudowanego budynku,
 6. zagospodarowanie terenu wokół budynku,
 7. projektu niezgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, w tym nierealizujące zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Minimalny próg oszczędności energii pierwotnej musi kształtować się na poziomie nie niższym niż 30% (za wyjątkiem budynków wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej). Najprawdopodobniej premiowana będzie realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną i stopień redukcji CO2 powyżej 60%. Premiowane będą projekty wykazujące największą efektywność kosztową w powiązaniu z efektami oszczędnościowymi oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych, a także przeciwdziałające ubóstwu energetycznemu oraz realizowane na obszarach o największych stężeniach pyłowych. Prawdopodobnie premiowana będzie również gotowość techniczna projektu do realizacji (posiadanie już ważnego pozwolenia na budowę).

            W zakresie źródeł ciepła, możliwa będzie wyłącznie wymiana pieców/kotłów węglowych na OZE lub piece gazowe. Preferowane będzie podłączenie do sieci ciepłowniczej lub OZE, tam gdzie będzie to możliwe technicznie lub uzasadnione ekonomicznie.

            W przypadku, gdy termomodernizacji będzie podlegał budynek znajdujący się na obszarze występowania gatunków chronionych, będzie wymagane posiadanie ekspertyzy ornitologicznej/chiropterologicznej. Jednym z kryteriów warunkujących możliwość wsparcia dotacyjnego jest przyjęcie przez region POP zgodnego z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE i dodatkowo egzekwowanie zapisów uchwał antysmogowych w regionach w których stosowne uchwały obowiązują. Kolejnym kryterium jest wskaźnik dochodów podatkowych gminy (wskaźnik Gg), który powinien być niższy od uśrednionej wartości dla województwa.

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 30% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Nie ma możliwości dofinansowania projektów dotyczących budynków jednorodzinnych. W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Dofinansowania nie może uzyskać projekt, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni wdrożony (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie.

Składanie wniosków o dofinansowanie będzie się odbywać elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 w aplikacji WOD2021. Jest to jedyna możliwość stworzenia wniosku i jego złożenia. Wniosek powinien zostać podpisany przy pomocy podpisu kwalifikowalnego.