Dofinansowanie w ramach Poddziałanie 4.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027,Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii Działanie  4.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    użyteczności publicznej zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz redukcji gazów cieplarnianych.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w terminie od 05.06.2023 r. do 03.07.2023 r.

Możliwe będzie pozyskanie dotacji na wydatki kwalifikowane do 85%, w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną i/lub projektu objętego pomocą de minimis oraz zgodnie z zasadami wyliczeń luki finansowej.

O dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły ubiegać się projekty dotyczące:

 • Przebudowy/wymiany nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączone z termomodernizacją budynków, z wyłączeniem inwestycji w budownictwie jednorodzinnym.
 • Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, a także instalacji systemów zarządzania energią oraz promowania energooszczędności.

Beneficjentem w ramach konkursu będą mogły być:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają Jednostki Samorządu Terytorialnego lub ich związki;
 • Wspólnoty mieszkaniowe, TBS.

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w tym wymianą lub modernizacją źródeł ciepła i montażem mikroinstalacji OZE wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 • ociepleniem obiektu: w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów,
 • przygotowaniem ciepłej wody użytkowej,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją systemów grzewczych zgodnie z audytem energetycznym wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła,
 • modernizacją przyłącza do sieci ciepłowniczej/chłodniczej,
 • modernizacją systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła),  modernizacją i/lub instalacją systemów klimatyzacji,
 • instalacją OZE, jeśli będzie to wynikać z audytu energetycznego,
 • instalacją systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną,
 • wymianą oświetlenia i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku na energooszczędne (jako elementy uzupełniające projektu).

Do kosztów niekwalifikowanych zaliczane będą:

 1. instalacje OZE, które nie są w pełni dedykowane potrzebom energetycznym obiektu,
 2. montaż nowej instalacji odgromowej,
 3. wymiana pokrycia dachowego,
 4. wymiana kotłów gazowych lub pieców na olej opałowy,
 5. wymiana/remont/naprawa dachu, w tym wymiana więźby dachowej oraz wszelkie inne prace mające charakter remontu, a nie ulepszenia termomodernizacyjnego (w tym wymiana pokrycia dachowego z wyłączeniem termomodernizacji stropodachu),
 6. koszty związane z pracami remontowymi,
 7. ocieplenie nowo wybudowanego budynku,
 8. zagospodarowanie terenu wokół budynku,
 9. koszty dot. termomodernizacji budynków jednorodzinnych,
 10. koszty przebudowy/wymiany nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym  zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków jednorodzinnych do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z termomodernizacją budynków jednorodzinnych,
 11. projekty niezgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, w tym nierealizujące zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Minimalny próg oszczędności energii pierwotnej musi kształtować się na poziomie nie niższym niż 30% (za wyjątkiem budynków wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej). Najprawdopodobniej premiowana będzie realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną i stopień redukcji CO2 powyżej 60%. Premiowane będą projekty wykazujące największą efektywność kosztową w powiązaniu z efektami oszczędnościowymi oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych, a także przeciwdziałające ubóstwu energetycznemu oraz realizowane na obszarach o największych stężeniach pyłowych. Prawdopodobnie premiowana będzie również gotowość techniczna projektu do realizacji (posiadanie już ważnego pozwolenia na budowę).

            W zakresie źródeł ciepła, możliwa będzie wyłącznie wymiana pieców/kotłów węglowych na OZE lub piece gazowe. Preferowane będzie podłączenie do sieci ciepłowniczej lub OZE, tam gdzie będzie to możliwe technicznie lub uzasadnione ekonomicznie.

            W przypadku, gdy termomodernizacji będzie podlegał budynek znajdujący się na obszarze występowania gatunków chronionych, będzie wymagane posiadanie ekspertyzy ornitologicznej/chiropterologicznej. Jednym z kryteriów warunkujących możliwość wsparcia dotacyjnego jest przyjęcie przez region POP zgodnego z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE i dodatkowo egzekwowanie zapisów uchwał antysmogowych w regionach w których stosowne uchwały obowiązują.

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 30% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Nie ma możliwości dofinansowania projektów dotyczących budynków jednorodzinnych. W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Dofinansowania nie może uzyskać projekt, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni wdrożony (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie.

Składanie wniosków o dofinansowanie będzie się odbywać elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 w aplikacji WOD2021. Jest to jedyna możliwość stworzenia wniosku i jego złożenia. Wniosek powinien zostać podpisany przy pomocy podpisu kwalifikowalnego.