Dofinansowanie w ramach Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,Oś Priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nabór wniosków rozpocznie się w dniu 31.01.2023 r. i będzie trwał do 3.03.2023 r.

Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 90 %, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej oraz luki w finansowaniu – jeśli dotyczy. Minimalny wkład Beneficjenta wynosi nie mniej niż 10% wydatków kwalifikowanych.

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe będzie również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania bezzwrotnego.

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdują się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związku wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

W odniesieniu do podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki szpitalnej – dofinansowanie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku uzasadnienia zasadności realizacji projektu w kontekście aktualnych map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. W odniesieniu do podmiotów świadczących usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – uzasadnienie realizacji projektu będzie analizowane z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Nie podlega ocenie dopuszczalności w kontekście map potrzeb zdrowotnych projekt polegający na modernizacji energetycznej budynku, w którym nie jest wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej.

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 • ocieplenia obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej),
 • budową lub przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,
 • instalacją lub przebudową systemów chłodzących w tym również z zastosowaniem OZE,
 • instalacją odnawialnych źródeł energii,
 • zastosowaniem systemów zarządzania energią w budynku,
 • zastosowaniem automatyki pogodowej,
 • instalacją mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • instalacją indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
 • instalacją zaworów podpionowych i termostatów,
 • wydatki na przygotowanie dokumentacji projektu.

Premiowana jest gotowość techniczna projektu do realizacji (posiadanie ostatecznych decyzji administracyjnych i projektów budowlanych). Preferowana będzie również realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną powyżej 60%  i stopień redukcji CO2  powyżej 40% oraz redukcja emisji PM10 i PM2,5 powyżej 50%.  Premiowane będzie również wpływ efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w wymiarze subregionalnym (wpływ na realizację celów, wpływ na poprawę warunków dla rozwoju oraz wpływ na wzmacnianie spójności wewnętrznej subregionu, w tym zwiększenie dostępności do usług publicznych).

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Dodatkowo wymaganym elementem projektu jest instalacja liczników niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych oraz chłodu.

W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Nie dopuszcza się również realizacji projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wymagane jest posiadanie kompletnego projektu budowlanego umożliwiającego realizację całego projektu.

Wnioskodawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego lub podpis potwierdzony profilem zaufanym w ramach ePUAP. Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie e-RPO.