Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś Priorytetowa 3 gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – Konkurs horyzontalny

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020,Oś Priorytetowa 3 gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – Konkurs horyzontalny.

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    użyteczności publicznej zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 15 lutego 2021 r.

Najprawdopodobniej możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 85 %, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.  

Najprawdopodobniej nie będzie w Konkursie ustalonej kwoty maksymalnej i minimalnej dopuszczalnej wartości projektu. Natomiast minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosić będzie 500 000 PLN, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosić będzie 8 000 000 PLN.

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdą się prawdopodobnie budynki użyteczności publicznej użytkowane przez żłobki, przedszkola i szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych). Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w tym wymianą lub modernizacją źródeł ciepła i montażem mikroinstalacji OZE wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 • ociepleniem obiektu: w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji), których wartość nie przekroczy 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej),
 • budową lub przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,
 • instalacją lub przebudową systemów chłodzących w tym również z zastosowaniem OZE,
 • instalacją odnawialnych źródeł energii,
 • zastosowaniem systemów zarządzania energią w budynku,
 • zastosowaniem automatyki pogodowej,
 • instalacją mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • instalacją indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
 • instalacją zaworów podpionowych i termostatów,
 • wydatkami na przygotowanie dokumentacji projektu do 5% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

Najprawdopodobniej istniała będzie możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe będzie również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zabezpieczenia środków własnych.

Najprawdopodobniej premiowane będzie realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną i stopień redukcji CO2 powyżej 60%, a także podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EPh + w. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę między innymi aspekty dotyczące efektywności kosztowej projektu, czy projekty, wykorzystujące odnawialne źródła energii i systemy zarządzania energią.

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.