Dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych.

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    użyteczności publicznej zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków to: 31.12.2020 r.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków na poziomie projektu wynosić będzie 85% (środków UE), bądź jest równoważny z poziomem wynikającym z wyliczenia luki finansowej oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Proponujemy wyliczenie różnych poziomów luki finansowej i w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zapewniającego pozyskanie maksymalnego dofinansowania.

Najprawdopodobniej nie będzie ustalonej w konkursie kwoty maksymalnej i minimalnej zadania.

O dofinansowanie projektu będą mogły się ubiegać najprawdopodobniej jednostki samorządu terytorialnego.

Inwestycje związane z termomodernizacją infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej mogą dotyczyć tylko obiektów ochrony zdrowia, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb w dziedzinie medycyny. Inwestycje muszą wynikać z planu gospodarki niskoemisyjnej lub planu działań na rzecz zrównoważonej energii oraz muszą być zgodne ze Strategią ZIT BTOF (Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego). Realizowane projekty mają być również zgodne z Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego.

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należeć będą przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.:

a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,

c) realizacja mikrokogeneracji (skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej) lub mikrotrigeneracji (skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu),

d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 30% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Dodatkowo wymaganym elementem projektu jest instalacja liczników niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych.

Najprawdopodobniej premiowane będą inwestycje realizowane w więcej niż 3 budynkach. Preferowana będzie również realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną i stopień redukcji CO2 powyżej 60%,znaczną redukcję wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 oraz podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EPh + w. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę między innymi aspekty dotyczące efektywności kosztowej projektu, czy realizowanie projektu na obszarze chronionym. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane wskaźniki, jak gotowość techniczna projektu do realizacji (posiadanie już ważnego pozwolenia na budowę), czy zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku. Prawdopodobnie premiowane będą również budynki zabytkowe.

Istniała będzie możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe jest również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zagwarantowania udziału środków własnych w ramach możliwych do zaliczenia kosztów już poniesionych. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W ramach konkursu wnioskodawca najprawdopodobniej będzie mógł złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu, prawdopodobnie nie będzie można realizować projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.