Dotacja do 70% na termomodernizację budynków szkolnych ze środków Norweskich! Przedłużony!

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

 

Celem naboru jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.  Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO2, ograniczenia zużycia energii pierwotnej, zwiększenia udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (jeżeli zakres projektu obejmuje również produkcję energii) oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej.

Nabór wniosków na w/w konkurs będzie prowadzony w terminie od 4.03.2020r. do 14.09.2020r.

 

Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 70 %, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej oraz zasadami wyliczenia luki w finasowaniu. Minimalna kwota dofinansowania to 500 000 euro tj. 2 157 950 zł , zaś maksymalna kwota dofinansowania  to 5 000 000 euro tj. 21 579 500 zł.

Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie i ubiegając się o dotację jest zobligowany do zapewnienia środków na pokrycie wkładu własnego do wysokości całkowitych kosztów kwalifikowalnych. W celu zabezpieczenia części lub całości wkładu własnego w obszarze programowym Energia, beneficjent może skorzystać z instrumentów finansowych w postaci środków udostępnionych w ramach programu pożyczkowego NFOŚiGW „Współfinansowanie Projektów realizowanych w ramach MF EOG 2014-2021” stanowiącego instrument wsparcia uzupełniający i komplementarny w stosunku do finansowania w ramach MF EOG 2014-202, czyli skorzystać z preferencyjnej pożyczki.

Dla programu pożyczkowego nie mają zastosowania postanowienia Regulacji w/s wdrażania MF EOG 2014-2021. Stosowane będą zasady NFOŚiGW właściwe dla programu pożyczkowego.

Oferowane finansowanie ma charakter zwrotny w postaci preferencyjnych pożyczek NFOŚiGW (pożyczki od 1 do 50 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% w skali roku). Program pożyczkowy oferuje również możliwość finansowania w formie pożyczek na warunkach rynkowych (pożyczka taka nie stanowi pomocy publicznej).

Katalog kosztów kwalifikowalnych oraz ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dotyczące projektów wdrażanych w ramach MF EOG 2014-2021 zostały określone w Rozdziale 8 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z wyjątkami opisanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków ze środków MF EOG 2014-2021. Natomiast w odniesieniu do programu pożyczkowego NFOŚiGW do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również:

 1. a) różnicę pomiędzy kosztem kwalifikowalnym przedsięwzięcia wynikającym z ofert złożonych w przetargu lub innej procedury wyboru wykonawcy a kosztem kwalifikowalnym w umowie o dofinansowanie/wniosku o dofinansowanie,
 2. b) dodatkowe koszty, nie przewidziane na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach MF EOG 2014-2021, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu). Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków może się ubiegać każdy podmiot zgodnie z art. 7.2.1 Regulacji[1] ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na:

 • ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów,
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych,
 • przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,
 • instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,
 • wymianie systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,
 • montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,
 • zastosowaniu automatyki pogodowej,
 • zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii,
 • wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

 • urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
 • urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
 • układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
 • pompy ciepła;
 • kolektory słoneczne;
 • małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
 • urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
 • urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu muszą być własnością lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki.

            Koszty są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 8 Regulacji
w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z następującymi wyjątkami:

 • Zakup używanego sprzętu jest
 • Koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowane koszty, które nie mogą być precyzyjnie wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem.

Do wydatków kwalifikowanych programu należą również m. in.:

 

 1. koszty zarządzania:
 • wydatki bezpośrednio związane z przygotowaniem programu, w tym opracowanie projektu programu, wskaźników oraz konsultacje z zainteresowanymi stronami;
 • przygotowanie wdrażania programu, w tym opracowanie procedur wyboru projektów oraz przepływów finansowych;
 • wspieranie potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów w zapewnieniu zgodności z wymogami określonymi przez Operatora Programu w odniesieniu do wniosków aplikacyjnych dla projektów i/lub wdrażania projektów;
 • wybór projektów, w tym koszty ekspertów, spotkań i procedury odwoławczej;
 • weryfikacja poniesionych wydatków, zatwierdzanie płatności, przekazywanie płatności na rzecz beneficjentów;
 • monitorowanie projektów i przeglądy;
 • audyty i kontrole projektów na miejscu realizacji;
 • działania promocyjne i informacyjne, w tym ogłaszanie naborów wniosków i działania informacyjne w okresie naboru wniosków, jak również spotkania informacyjne, wymiana doświadczeń i ocena efektu programu;
 • wydatki związane z obowiązkami sprawozdawczymi w stosunku do KMF, Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytucji Certyfikującej i/lub Instytucji ds. nieprawidłowości;
 • opłaty związane z zakładaniem i prowadzeniem rachunków bankowych wymaganych w ramach niniejszych Regulacji lub umowy w sprawie programu, w tym koszty przelewów przychodzących i wychodzących;
 • koszty ogólne, obliczane zgodnie z art. 8.5 ust. 1 lit. a), b) lub c), w zależności od przypadku oraz z zastrzeżeniem wymogów określonych w art. 8.12 ust. 6;
 • wydatki związane z funkcjonowaniem Komitetu Współpracy w ramach programów partnerskich z darczyńcami oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Komitetu Programu, gdy jest to wymagane w programach należących do obszaru programu „Badania naukowe”;
 • wydatki związane z zacieśnieniem współpracy dwustronnej;
 • działania mające na celu wzmocnienie współpracy oraz wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między Operatorami Programów a podobnymi podmiotami w Państwach-Beneficjentach i/lub Państwach-Darczyńcach i/lub organizacjami międzynarodowymi.
 1. płatności dla projektów w ramach programu zgodnie z Regulacjami, umową w sprawie programu i umową w sprawie projektu.

Premiowane będą inwestycje zlokalizowane w miejscowości o największym stopniu zanieczyszczenia powietrza (zgodnie z rankingiem 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie publikowanym przez WHO). Preferowana będzie również realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną i stopień redukcji CO2, oszczędność energii pierwotnej oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii, a także podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EPh + w. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę między innymi aspekty dotyczące efektywności kosztowej projektu, czy zwiększenie świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej (dodatkowe działania edukacyjne np. warsztaty ekologiczne dla dzieci). Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane wskaźniki, jak gotowość techniczna projektu do realizacji (posiadanie już ważnego pozwolenia na budowę), czy zapewnione środki finansowe na wkład własny. Premiowane będą również projekty realizowany w partnerstwie z podmiotami z Norwegii, Islandii bądź Liechtensteinu.

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Ponadto projekt nie może być finansowany z innych źródeł pomocowych. Dopuszcza złożenie więcej niż jednego wniosku w ramach naboru przez jednego Wnioskodawcę, ale na różne zakresy rzeczowe. W przypadku złożenia dwóch wniosków na ten sam zakres rzeczowy ocenie będzie podlegać wniosek złożony wcześniej. Operator Programu nie dopuszcza możliwości autokorekty wniosku.

Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD. Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego:

 • przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
 • przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 1. Opracowanie audytów: energetycznych, oświetlenia, Odnawialnych Źródeł Energii.
 2. Analiza zakresu audytów pod kątem możliwości pozyskania optymalnej punktacji.
 3. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 1. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i ekologiczną oraz Harmonogramem realizacji projektu.
 2. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników oraz oświadczeń.
 1. Opracowanie Harmonogramu pozyskiwania niezbędnych dokumentów.
 2. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 3. Opracowanie lub nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
 4. List intencyjny, umowę partnerską lub inne potwierdzenie współpracy partnerów (dotyczy projektów partnerskich z podmiotami spoza Polski, w szczególności z Państw-Darczyńców) w języku angielskim.
 5. Krótkie podsumowanie opisu projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji Projektu oraz roli Partnerów (zawarte we wniosku o dofinansowanie – zakładka ‚Summary’) w języku angielskim.
 6. Przygotowanie wniosków o wypłatę środków.
 7. Przygotowanie opisów faktur zgodnie z wytycznymi konkursu.
 8. Rozliczenie finansowe zadania.
 9. Rozliczenie efektu rzeczowego.
 10. Potwierdzenie efektu ekologicznego.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały dofinansowanie.

Proponujemy, aby płatność z tytułu sporządzenia koncepcji gwarantującej pozyskanie dofinansowania, odbywała się w oparciu o system płatności od efektu. Zasady płatności za opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, proponujemy uzgodnić w trakcie negocjacji, uwzględniając poziom jej przygotowania po Państwa stronie.

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej koncepcji dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową http://eieepoland.pl/, na której znajdują się informację o naszym Instytucie wraz z przykładowymi listami referencyjnymi. Jeśli byliby Państwo zainteresowani, bardzo chętnie prześlemy Państwu wykaz zrealizowanych prac naszego Instytutu, który potwierdza, iż wszystkie przygotowywane przez nas projekty do chwili obecnej zakończyły się sukcesem i otrzymały dofinansowanie.

Pozostajemy z poważaniem,

 EIEE Poland

[1] Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny, oraz organizacje pozarządowe, ustanowione w Polsce jako podmiot prawa, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce