Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym – RPO Pomorskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Oś Priorytetowa IV dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    publicznej zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

 

Termin trwania naboru wniosków od 20.08.2018 r. do 28.09.2018 r.

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź jest równoważny z poziomem wynikającym z wyliczenia luki finansowej oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Proponujemy wyliczenie różnych poziomów luki finansowej i w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zapewniającego pozyskanie maksymalnego dofinansowania.

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu państwa.

 

Nie ma ustalonej kwoty maksymalnej i minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki społecznej lub socjalnej, sportu oraz prowadzenia pozostałych zadań własnych samorządu terytorialnego, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.)
 • związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowe jednostki organizacyjna,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych,
 • przedsiębiorstwa komunalne,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • podmiot wdrażający instrument finansowy,
 • partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • mieszkańcy regionu,
 • administracja publiczna.

 

Inwestycje muszą wynikać z planu gospodarki niskoemisyjnej. W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów ochrony zdrowia, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb w dziedzinie medycyny. W przedmiotowym konkursie można otrzymać dofinansowanie wyłącznie na przedsięwzięcia wpisujące się w kategorię interwencji: 013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należą:

 1. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.:
 • ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
 • realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
 1. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w tym m.in.:
 • ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
 • realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
 1. W przypadku projektów dotyczących budynków publicznych należących do organów administracji publicznej – wyłącznie budynki, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne.
 1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne będzie możliwa do realizacji wyłącznie w częściach wspólnych budynku.

 

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz projekty dotyczące budynków pełniących funkcje społeczne.

 

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe jest również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2021 r. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu, o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 1. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 2. Opracowanie audytów energetycznych i audytów powykonawczych, które stanowią  kluczowy element projektu, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.
 3. Przygotowanie  kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i Harmonogramem realizacji projektu.
 4. Opracowanie Studium Wykonalności wraz ze wszystkimi wymaganymi konkursowo załącznikami.
 5. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i oświadczeń.
 6. Opracowanie bądź nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub Programem Funkcjonalno – Użytkowym.
 7. Opracowanie opinii ornitologicznej.