Działanie 2.6. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa II: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.6. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

 

Celem Działania jest zmniejszona energochłonność budynków publicznych oraz celu strategicznego 1 Strategii ZIT SOM: Przestrzenna i funkcjonalna integracja Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – zintegrowana przestrzeń.

 

Nabór wniosków trwa od 31.08.2018 r. do 01.10.2019 r.

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź jest równoważny z poziomem wynikającym z wyliczenia luki finansowej.

Proponujemy wyliczenie różnych poziomów luki finansowej i w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zapewniającego pozyskanie maksymalnego dofinansowania.

 

Nie ma ustalonej maksymalnej i  minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (budynki użyteczności publicznej, czyli budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.),
  • jednostki organizacyjne jst,
  • osoby prawne jst.

 

Działanie jest skierowane na realizację projektów na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wsparcie wynikać musi z założeń strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Preferowane będą projekty zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który został pozytywnie zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego oraz projektów zawierających element demonstracyjny lub informacyjny. Wsparcie projektów w obszarze ochrony zdrowia w zakresie termomodernizacji realizowanych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) mogą być realizowane pod warunkiem zapewnienia w okresie trwałości utrzymania dotychczasowego przeznaczenia pomieszczeń w budynku objętego wsparciem. W przypadku realizacji projektów z zakresu termomodernizacji szpitali wsparcie może dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia wynika z map potrzeb zdrowotnych.

 

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należą działania polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynku rozumianej jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej. Działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej mogą obejmować na przykład docieplenie budynków, wymianę okien i drzwi, modernizację klimatyzacji, wymianę urządzeń dźwigowych, oświetlenia, zastosowanie OZE, wymiana c.o. ( w tym lokalnego źródła ciepła) i c.w.u., itp.

 

Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje projektów jest przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych. Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego, stanowiącego niezbędny element projektu. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

 

Warunkiem wsparcia projektów dotyczących głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków będzie konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody, chłodu czy też obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

 

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe jest również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania. Powyższe nie dotyczy przedsiębiorców. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

  1. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
  2. Opracowanie audytów energetycznych, które stanowią  kluczowy element projektu, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.
  3. Przygotowanie  kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i Harmonogramem realizacji projektu.
  4. Opracowanie Studium Wykonalności wraz z częścią finansową i ekologiczną.
  5. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i oświadczeń.
  6. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub Programu Funkcjonalno – Użytkowego, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń.
  7. Opracowanie opinii ornitologicznej.