Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – RPO Warmińsko-Mazurskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Celem Działania jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu.

 

Nabór wniosków planowany jest w terminie: od 28.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź jest równoważny z poziomem wynikającym z wyliczenia luki finansowej oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Proponujemy wyliczenie różnych poziomów luki finansowej i w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zapewniającego pozyskanie maksymalnego dofinansowania.

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

– dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje instalację fotowoltaiczną: 500 000,00 PLN;

– dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje inne źródła energii odnawialnej niż instalacja fotowoltaiczna: 300 000,00 PLN.

 

Nie ma ustalonej kwoty maksymalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • Przedsiębiorstwa;
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
 • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

 

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należą:

 • Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę jednostek o mniejszej mocy wytwarzania:
  • instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth (kod interwencji 010) ,
  • jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth (kod interwencji 012),
  • małych elektrowni wodnych – do 200 kWe (kod interwencji 012),
  • elektrowni wiatrowych – do 200 kWe (kod interwencji 009),
  • instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth (kod interwencji 011),
  • instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe (kod interwencji 012).
  • Ponadto dopuszcza się realizację inwestycji wykorzystujących energię aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth (kod interwencji 012).
 • Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – poniżej 110 kV (kod interwencji 005).
 • Poprawa zdolności do magazynowania energii elektrycznej – jako element uzupełniający projektów.
 • Działania informacyjno-edukacyjne promujące wykorzystanie OZE, wyłącznie jako element uzupełniający projektów – max. 2% kosztów kwalifikowanych.

 

W ramach poszczególnych projektów, wartość elementów związanych bezpośrednio z OZE określonymi w RPO WiM 2014-2020, musi przekroczyć 50% wartości całego projektu. Lokalizacja inwestycji z OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym/wojewódzkim/lokalnym. Dopuszcza się realizację projektów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej, które będą realizowane na potrzeby mieszkaniowe, z wyłączeniem inwestycji w indywidualnych mieszkaniach i domach.

W przypadku inwestowania w instalacje wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, może ona być wytwarzana na potrzeby własne, jak również z możliwością sprzedaży do sieci. Jeżeli projekt zakłada przyłączenie do sieci warunkiem (jeżeli dotyczy) uzyskania dofinansowania będzie posiadanie przez beneficjenta ważnych technicznych warunków przyłączenia wszystkich ujętych w projekcie źródeł wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej. W przypadku tego rodzaju projektów dofinansowanie będzie mogło obejmować również przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci i stanowić integralną część projektu, niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu.

 

Preferencje otrzymają projekty tworzące miejsca pracy oraz wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi.

 

Dopuszcza się produkcję ciepła jak i energii elektrycznej z biomasy i biogazu w układach niespełniających warunków wysokosprawnej kogeneracji, przy czym skuteczność przekształcania energii powinna wynosić co najmniej 85% w zastosowaniach mieszkalnych i komercyjnych oraz co najmniej 70% w zastosowaniach przemysłowych.

 

Przy wyborze projektów obejmujących spalanie biomasy będzie brany pod uwagę potencjalny negatywny wpływ na zanieczyszczenie powietrza/emisję PM, w szczególności na obszarach, w których są przekroczone poziomy PM10;

 

W ramach konkursu nie przewiduje się dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem projektów, które na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu posiadają pełną dokumentację techniczną opracowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z konkursu wyłączone są projekty zakończone/zrealizowane.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 1. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 2. Opracowanie Studium Wykonalności wraz ze wszystkimi wymaganymi konkursowo załącznikami (część ekologiczna i finansowa), które stanowi  kluczowy element projektu i posłuży m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.
 3. Przygotowanie  kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i Harmonogramem realizacji projektu.
 4. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i oświadczeń.
 5. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (jeśli dotyczy).
 6. Opracowanie bądź nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń.
 7. Opracowanie opinii ornitologicznej.