Działanie 4.2 Efektywność energetyczna typ projektu – Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji – RPO Mazowieckie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla Osi priorytetowej: 4. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu – Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

 

Celem Działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu.

 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków to: październik 2018 r.

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków na poziomie projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu, bądź jest równoważny z poziomem wynikającym z wyliczenia luki finansowej oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Proponujemy wyliczenie różnych poziomów luki finansowej i w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zapewniającego pozyskanie maksymalnego dofinansowania.

 

Nie ma ustalonej kwoty maksymalnej i minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa;
 • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ;
 • instytucje kultury;
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

 

Ze wsparcia wykluczone są inwestycje w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu.

 

Premiowane będą inwestycje realizowane w oparciu o plany gospodarki niskoemisyjnej, projekty wynikające ze Strategii OMW, realizowane w formule ESCO31, wnioskodawcy, którzy pozyskali bądź ubiegali się o środki w ramach programu Horyzont 2020 oraz projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Preferowana będzie realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną powyżej 60%.

 

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należą:

 • budowa, rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z OZE;
 • przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej Kogeneracji;
 • inwestycje kogeneracyjne będą mogły występować w koordynacji z modernizacją energetyczną budynków prowadząc łącznie do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną oraz chłód. Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10).;
 • w ramach powyższych projektów umożliwia się również budowę przyłączeń do sieci ciepłowniczej/chłodniczej i elektroenergetycznej stanowiących element projektu dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła oraz chłodu w skojarzeniu.

 

            Audyt energetyczny lub świadectwo energetyczne będzie obowiązkowym elementem wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

 

            Dopuszczalna moc instalacji realizacji projektów do 1 Mwe. Pomoc inwestycyjną na projekty polegające na budowie nowych instalacji do wytwarzania energii z OZE, w tym budowy nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE przyznawana będzie wyłącznie na nowe instalacje. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej zgodnie. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

 

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe jest również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1 stycznia 2016 r., co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną okres kwalifikowania wydatków po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem prac przygotowawczych, które mogą być kwalifikowane od 1 stycznia 2016 r. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2020 r.

 

Do kosztów kwalifikowanych w szczególności zalicza się:

 • prace budowlano-montażowe niezbędne do budowy/przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji /trigeneracji, w tym z OZE;
 • budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej;
 • przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby projektu;
 • zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej;
 • przebudowa jednostek wytwarzania ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji;
 • prace przygotowawcze, prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym.

 

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w formule zaprojektuj i wybuduj.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 1. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 2. Opracowanie audytów energetycznych i audytów powykonawczych, które stanowią  kluczowy element projektu, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.
 3. Przygotowanie  kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi konkursowo załącznikami.
 4. Opracowanie Studium Wykonalności wraz z częścią ekologiczną, finansową i Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 5.  Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i oświadczeń.
 6. Opracowanie bądź nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub Programem Funkcjonalno – Użytkowym.
 7. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (jeśli dotyczy).
 8. Opracowanie bądź nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń.
 9. Opracowanie opinii ornitologicznej (jeśli dotyczy).