Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa IV: Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

 

Celem Działania jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Nabór wniosków trwa od 30.05.2018 r. do 10.12.2018 r.

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź jest równoważny z poziomem wynikającym z wyliczenia luki finansowej, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Proponujemy wyliczenie różnych poziomów luki finansowej i w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zapewniającego pozyskanie maksymalnego dofinansowania.

 

W ramach Konkursu możliwe jest pozyskanie dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 95 % z zachowaniem zasad przyznawania pomocy publicznej w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

 

Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% (środków UE).

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EURO. W przypadku realizacji projektów „ekologicznych gmin”  (niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia maksymalna wartość projektu wynosi 7 mln PLN. Nie ma ustalonej minimalnej dopuszczalnej wartości projektu.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (dopuszcza się możliwość wsparcia budynku użytkowanego przez organ władzy publicznej zarządzany centralnie w przypadku, gdy właścicielem budynku jest inny podmiot wpisujący się w katalog beneficjentów i nie wyłączony żadnymi innymi zapisami, np. gdy właścicielem budynku jest jst, wówczas o wsparcie powinien wnioskować właściciel budynku).
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
 • Szkoły wyższe.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (tj. budynki mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz mieszkań komunalnych udostępnianych na szczególnych warunkach).
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

 

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych. Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego.

 

 

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należą:

 

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

 1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.

 

 1. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

 

Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt.

 

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe jest również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania.  Powyższe nie dotyczy przedsiębiorców. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.