Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – RPO Lubelskie

 

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznej zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

 

Termin trwania naboru wniosków to od 04.01.2019 r. do 04.02.2019 r.

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź jest równoważny z poziomem wynikającym z wyliczenia luki finansowej oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Proponujemy wyliczenie różnych poziomów luki finansowej i w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zapewniającego pozyskanie maksymalnego dofinansowania.

 

W ramach Konkursu możliwe jest pozyskanie dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 95 % z zachowaniem zasad przyznawania pomocy publicznej w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis, nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

 

Nie ma ustalonej kwoty maksymalnej i minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Jednostki naukowe,
 • Szkoły wyższe,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów określonych jako beneficjenci Działania 1.3.1 POIŚ (zgodnie z kodami form prawnych ujętych w SZOOP PO IŚ),
 • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,

 

W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów ochrony zdrowia, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych.

 

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należą:

 1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół).
 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, włącznie z systemami zarządzania energią, instalacja systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”.
 3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

Audyt energetyczny będzie obowiązkowym elementem wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz efektywności kosztowej. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%.

Nasz Instytut ma doświadczenie w konstruowaniu zakresu prac, które pozwoliły w dotychczasowych naborach uzyskać efektywność na wskazanym poziomie.

 

Priorytetowo będą wspierane projekty kogeneracyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, natomiast wymiana/modernizacja innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania będzie ograniczona do wsparcia instalacji do spalania paliw OZE. W ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

 

W ramach Programu wsparte mogą zostać projekty dotyczące budowy, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji (poniżej 20MW) oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznych spalania (tj. lokalne kotłownie). Priorytetowo będą wspierane projekty kogeneracyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wymiana/modernizacja innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania będzie ograniczona do wparcia instalacji do spalania paliw OZE.

 

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe jest również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym, które przy odpowiednich uzgodnieniach mogą zostać uznane, jako koszty kwalifikowane we wniosku:

 1. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 2. Opracowanie audytów energetycznych i audytów powykonawczych, które stanowią kluczowy element projektu, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.
 3. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i Harmonogramem realizacji projektu.
 4. Opracowanie Studium Wykonalności wraz ze wszystkimi wymaganymi konkursowo załącznikami.
 5. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i oświadczeń.
 6. Opracowanie bądź nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń,
 7. Opracowanie opinii ornitologicznej (jeśli dotyczy).