Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – RPO Lubelskie

 

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

 

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    mieszkalnych zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

 

Termin trwania naboru wniosków to od 04.01.2019 r. do 04.02.2019 r.

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź jest równoważny z poziomem wynikającym z wyliczenia luki finansowej oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis, zgodnie ze schematem pomocowym.

 

Proponujemy wyliczenie różnych poziomów luki finansowej i w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zapewniającego pozyskanie maksymalnego dofinansowania.

 

Nie ma ustalonej kwoty maksymalnej i minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać m. in. spółdzielnie mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF).

 

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należą:

  1. Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych (przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony na cele mieszkalne zajęty przez lokale mieszkalne),
  2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, włącznie z systemami zarządzania energią, instalacja systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
  3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

Audyt energetyczny będzie obowiązkowym elementem wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz efektywności kosztowej. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Nasz Instytut ma doświadczenie w konstruowaniu zakresu prac, które pozwoliły spółdzielniom mieszkaniowym w dotychczasowych naborach uzyskać efektywność na wskazanym poziomie.

 

Priorytetowo będą wspierane projekty kogeneracyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, natomiast wymiana/modernizacja innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania będzie ograniczona do wsparcia instalacji do spalania paliw OZE. W ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

W ramach Programu wsparte mogą zostać projekty – uzasadnione pod względem ekonomicznym – nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji (poniżej 20MW) oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznych spalania (tj. lokalne kotłownie). Priorytetowo będą wspierane projekty kogeneracyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wymiana/modernizacja innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania będzie ograniczona do wsparcia instalacji do spalania paliw OZE.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym, które przy odpowiednich uzgodnieniach mogą zostać uznane, jako koszty kwalifikowane we wniosku:

  1. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
  2. Opracowanie audytów energetycznych i audytów powykonawczych, które stanowią  kluczowy element projektu, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych
  3. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i Harmonogramem realizacji projektu.
  4. Opracowanie Studium Wykonalności wraz ze wszystkimi wymaganymi konkursowo załącznikami
  5. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i oświadczeń.
  6. Opracowanie bądź nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń,
  7. Opracowanie opinii ornitologicznej (jeśli dotyczy).