LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu Lemur. Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej w formie dotacji oraz pożyczki.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy z naszym Instytutem, w wyniku której możliwe jest przygotowanie dokumentacji, umożliwiającej pozyskanie finansowania w poniżej opisanych formach.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30, 50 lub 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku oraz w formie pożyczki wynosi do 1000 zł na 1 m2 budowanej powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku.

Pożyczka ta udzielana jest na okres do lat 15. z roczną karencją w spłacie kapitału, liczoną od daty zakończenia realizacji zadania, co pozwoli wypracować oszczędności, które służyć mogą spłacie zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie pożyczki najprawdopodobniej wyniesie 3M WIBOR plus 0,5 punktu bazowego, ale nie mniej niż 4,5%.

Wymogiem formalnym o refundację poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej będzie uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem rozpoczęcia budowy w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty uprawomocnienia się tej decyzji oraz złożenie aplikacji na zadanie powyżej 1  mln zł.

Pożyczka może ulec umorzeniu odpowiednio wysokości 70%, 50% lub 30% zgodnie z parametrami uzyskanej energooszczędności. Umorzenie to następuje po 3 latach od zakończenia Inwestycji i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie, a jego wysokość zależeć będzie od uzyskanego średniego poziomu redukcji zapotrzebowania na energię użytkową i pierwotną.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na projektowaniu i budowie  nowych

budynków:

1) budynki użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na  potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu (w tym przedszkola).

2) budynki zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do  okresowego pobytu ludzi, w szczególności internat, dom studencki, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów.

Powyższe finansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność komercyjna na powierzchni większej niż 50% budynku.

W przypadku, gdy powierzchnia ta jest mniejsza niż 50%, budynek może zostać ujęty w projekcie, ale preferencyjnym dofinansowaniem nie będzie objęta część komercyjna.

Nabór na w/w finansowanie spodziewany jest od listopada 2013 roku.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach ostatnich programów wspierających budownictwo energooszczędne uzyskały dofinansowanie. Na dowód powyższego załączamy na naszej stronie wykaz zrealizowanych przedsięwzięć oraz przykładowe Listy Referencyjne.

Instytut był także z ramienia NFOŚiGW odpowiedzialny za ocenę wniosków innych podmiotów, które złożone zostały do Funduszu w ramach GIS.

Powyższe doświadczenie gwarantuje, iż nasz Instytut może być Państwu pomocny w pozyskaniu w/w dofinansowania.

Licząc na przyszłą owocną współpracę, pozostajemy

z poważaniem

 Lilla LESIAK

 

Prezes Zarządu

EIEE Poland