Nabór wniosków Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ 1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”Przedłużony!

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ 1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    użyteczności publicznej zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Zgodnie z ogłoszonym w dniu  29.01.br Regulaminem Konkursu nabór wniosków rozpocznie się w dniu 28.02.2020 r. i będzie trwał do 31.10.2020 r.

Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 80 %, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. W przypadku finansowania działań rewitalizacyjnych możliwe będzie współfinansowanie z budżetu państwa.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 PLN, minimalna wartość dofinansowania projektu nie została określona.

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdują się:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia);
 • instytucje kultury;
 • szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe.

Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie w kontekście map potrzeb zdrowotnych. Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Ze wsparcia wykluczone są inwestycje w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu.

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 

 • ocieplenia obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej),
 • budową lub przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,
 • instalacją lub przebudową systemów chłodzących w tym również z zastosowaniem OZE,
 • instalacją odnawialnych źródeł energii,
 • zastosowaniem systemów zarządzania energią w budynku,
 • zastosowaniem automatyki pogodowej,
 • instalacją mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • instalacją indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
 • instalacją zaworów podpionowych i termostatów,
 • wydatki na przygotowanie dokumentacji projektu do 5% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe będzie również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania bezzwrotnego.

Premiowane będą inwestycje realizowane w oparciu o Plany Gospodarki Niskoemisyjnej lub Programy Ograniczania Niskiej Emisji oraz projekty rewitalizacyjne. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Preferowana będzie również realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną i stopień redukcji CO2  powyżej 60% oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii, a także podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EPh + w. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę między innymi aspekty dotyczące efektywności kosztowej projektu, czy projekty, których elementem jest zamiana/modernizacja konwencjonalnych urządzeń grzewczych. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane wskaźniki, jak gotowość techniczna projektu do realizacji (posiadanie już ważnego pozwolenia na budowę), czy prowadzenie działalności leczniczej w budynku.

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Dodatkowo wymaganym elementem projektu jest instalacja liczników niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych. Warunkiem uzyskania wsparcia przez wnioskodawcę jest wywiązywanie się z zasady „zanieczyszczający płaci”. Fakt wywiązywania się przez beneficjenta z powyższego obowiązku zostanie zweryfikowany przez MJWPU przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu, natomiast partnerem wnioskodawca może być w dowolnej liczbie projektów, dopuszcza się również realizację projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wnioskodawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego. Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP (nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego, a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP).

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 1. Opracowanie audytów: energetycznych, oświetlenia, Odnawialnych Źródeł Energii.
 2. Analiza zakresu audytów pod kątem możliwości pozyskania optymalnej punktacji.
 3. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 4. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i ekologiczną oraz Harmonogramem realizacji projektu.
 5. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników oraz oświadczeń.
 6. Opracowanie Harmonogramu pozyskiwania niezbędnych dokumentów.
 7. Opracowanie Studium Wykonalności wraz z częścią finansową.
 8. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 9. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.
 10. Opracowanie lub nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub Programem Funkcjonalno – Użytkowym, bądź opracowanie dokumentacji lub PFU.
 11. Przygotowanie wniosków o wypłatę środków.
 12. Przygotowanie opisów faktur zgodnie z wytycznymi konkursu.
 13. Rozliczenie finansowe zadania.
 14. Rozliczenie efektu rzeczowego.
 15. Potwierdzenie efektu ekologicznego.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały dofinansowanie.

Proponujemy, aby płatność z tytułu sporządzenia koncepcji gwarantującej pozyskanie dofinansowania, odbywała się w oparciu o system płatności od efektu. Zasady płatności za opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, proponujemy uzgodnić w trakcie negocjacji, uwzględniając poziom jej przygotowania po Państwa stronie.

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej koncepcji dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową  http://eieepoland.pl/, na której znajdują się informację o naszym Instytucie wraz z przykładowymi listami referencyjnymi. Jeśli byliby Państwo zainteresowani, bardzo chętnie prześlemy Państwu wykaz zrealizowanych prac naszego Instytutu, który potwierdza, iż wszystkie przygotowywane przez nas projekty do chwili obecnej zakończyły się sukcesem i otrzymały dofinansowanie.

Pozostajemy z poważaniem,

 EIEE Poland