Nabór wniosków w ramach Części 4c) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

Pragniemy poinformować, iż ogłoszony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór w trybie ciągłym, wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek oraz wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji, w celu zawierania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z beneficjentami końcowymi umów pożyczek łącznie z umowami dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4c) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Nabór wniosków odbywać się będzie od 16.07.2014 r. aż do wyczerpania środków.

Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Beneficjentem końcowym programu są:
1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie;
2) wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
3) spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność),
b) użytkowanie wieczyste.

Dofinansowanie, w ramach programu „Prosument”, obejmowało będzie instalacje Odnawialnych Źródeł Energii, takich jak:
• kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz źródła ciepła opalane biomasą, o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Wysokość dotacji – w zależności od rodzaju budowanego źródła – będzie się mieścić w granicach od 20 do 40% (15% lub 30% po 2015 r.).
Kredyt w wysokości uzupełniającej do 100% finansowania udzielany będzie na okres 15 lat z oprocentowaniem 1% w skali roku.

Dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych projektu. Przyznawane jest w formie kredytu z dotacją, obejmujących zarówno zakup, jak i montaż małych lub mikro instalacji odnawialnych źródeł energii.
Maksymalna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie wynosi w przypadku spółdzielni mieszkaniowych na:
– jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej – 300 000 zł,
– kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej – 450 000 zł.

Pragniemy poinformować, iż Instytut nasz może wziąć czynny udział w przygotowaniu koncepcji przedsięwzięcia, gwarantującej pozyskanie dofinansowania, w tym również w ewentualnych zebraniach z mieszkańcami budynków Spółdzielni, wyjaśniających cele i korzyści z wzięcia udziału w programie.
Ponadto oferujemy przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego w celu pozyskania dofinansowania. Instytut nasz działa z reguły na zasadzie „płatność od efektu”, czyli płatność z Państwa strony dokonywana jest po przyznaniu dofinansowania.

Instytut nasz może wziąć udział także w pracach nad przygotowaniem lub aktualizacją niezbędnej dokumentacji określającej zakres podejmowanych działań, pozwalających na pozyskanie preferencyjnego finansowania.
Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach dofinansowania z NFOŚiGW uzyskały dofinansowanie.

Współdziałanie nasze może objąć także weryfikację mocy zamówionych ciepła i energii elektrycznej oraz doradztwo w zakresie ewentualnej zmiany taryf, spłacane z uzyskanych oszczędności.

Mając nadzieję na przyszłą współpracę,

Pozostaję z poważaniem

Lilla LESIAK

Prezes Zarządu
EIEE Poland