Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym! RPO Woj. Świętokrzyskiego.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym.

Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    użyteczności publicznej zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Budynki objęte projektem muszą być zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

Nabór wniosków trwać będzie od 7.10.2020 r. do 09.11.2020 r.

Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 85 %, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej oraz luki w finansowaniu.

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdują się:

1) jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub podmioty działające w imieniu JST,

2) związki i stowarzyszenia JST,

3) samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,

4) uczelnie,

5) inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną (np. fundacje i stowarzyszenia),

6) policja,

7) podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,

8) samorządowe osoby prawne,

9) jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.

Projekty dotyczące termomodernizacji budynków ochrony zdrowia mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia z wyjątkiem POZ oraz AOS zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej pozostających własnością gminy.

Inwestycje nie mogą być ukierunkowane na duże instytucje o charakterze opiekuńczo-pobytowym, zdefiniowane zgodnie z polskim prawodawstwem, świadczące usługi długoterminowej pomocy dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych oraz psychicznie chorych.

Zakres interwencji powinien wynikać z diagnozy potrzeb w zakresie usług społecznych. W ramach konkursu nie przewiduje się projektów realizowanych w partnerstwie oraz projektów hybrydowych, jak też wydatków w ramach cross-financingu.

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 • ocieplenia obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej),
 • budową lub przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,
 • instalacją lub przebudową systemów chłodzących w tym również z zastosowaniem OZE,
 • instalacją odnawialnych źródeł energii,
 • zastosowaniem systemów zarządzania energią w budynku (w oparciu o technologie TIK),
 • zastosowaniem automatyki pogodowej,
 • instalacją mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • instalacją indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
 • instalacją zaworów podpionowych i termostatów,
 • wydatki na przygotowanie dokumentacji projektu do 5% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

Kosztem kwalifikowanym dodatkowym mogą być:

 1. Koszty opracowania specyficznej dokumentacji związanej z realizacją projektu, takiej jak:
 2. przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji,
 3. opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego,
 4. wykonanie projektu technicznego,
 5. aktualny, opisujący stan obecny budynku audyt energetyczny ex-ante (audyt ex-post nie będzie kwalifikowalny),
 6. analiza efektów ekologicznych przedsięwzięcia w zakresie zmniejszenia emisji CO2 i pyłów PM10 (analiza taka może być częścią audytu),
 7. Nadzór nad projektem (m.in. nadzór inwestorski, architektoniczny, autorski, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu) do 2% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe będzie również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania bezzwrotnego. Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług).

Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 roku.

Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez właściwe samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej lub posiadać równoważny dokument pełniący funkcję planu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej oraz być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu. Gwarantujemy bądź opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku, bądź – jeśli już je Państwo posiadacie – wskazanie koniecznych zmian.

Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Ponadto w okresie do 14 miesięcy od zakończenia projektu wymaganym będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post (przygotowanie takiego audytu stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie).

Dodatkowo wymaganym elementem projektu jest instalacja liczników niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła, ciepłej wody, chłodu i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych.

Projekt musi również być zgodny z „Programem ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego” oraz wykazywać zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE.

Do wniosku nalży dołączyć kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zawierający poszczególne pozycje kosztorysowe wraz z podaniem, co najmniej szacunkowych ilości jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót i ich cen jednostkowych lub kosztorys inwestorski.

Premiowane będą inwestycje realizujące w swym zakresie modernizację energetyczną co najmniej 3 budynków oraz projekty powiązane z działaniami rewitalizacyjnymi, które zostały lub zostaną objęte Programami Rewitalizacji (projekt realizowany na obszarze objętym lub przewidzianym do objęcia PR). Preferowana będzie również realizacja kompleksowych projektów zwiększających efektywność energetyczną i stopień redukcji CO2 powyżej 60% wykorzystujących odnawialne źródła energii i wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz dodatkowo zastosowanie w ramach projektu biogazowni o mocy do 40kW, wykorzystującej jako wsad frakcję organiczną odpadów komunalnych lub poprzemysłowych, a także efekt energetyczny mierzony, jako wskaźnik EU (kWh/m2 rok) zużycia rocznej energii użytkowej. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę między innymi aspekty dotyczące efektywności kosztowej projektu. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane wskaźniki, jak np.: gotowość techniczna projektu do realizacji (posiadanie już ważnego pozwolenia na budowę), czy budynek pełni ważne funkcje społeczne (budynki przeznaczone dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej).

W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu,  dopuszcza się również realizację projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wnioski o dofinansowanie należy dostarczyć zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 1. Opracowanie audytów: energetycznych, oświetlenia, Odnawialnych Źródeł Energii lub wskazanie koniecznych zmian w audytach już istniejących.
 2. Analiza zakresu audytów pod kątem możliwości pozyskania optymalnej punktacji.
 3. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 1. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i ekologiczną oraz Harmonogramem realizacji projektu.
 2. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników oraz oświadczeń.
 3. Opracowanie Harmonogramu pozyskiwania niezbędnych dokumentów.
 4. Opracowanie Studium Wykonalności wraz z częścią finansową.
 5. Analiza efektów ekologicznych przedsięwzięcia w zakresie zmniejszenia emisji CO2 i pyłów PM10 (analiza taka może być częścią audytu).
 6. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 7. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.
 8. Opracowanie lub nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub Programem Funkcjonalno – Użytkowym, bądź opracowanie dokumentacji lub PFU.
 9. Przygotowanie wniosków o wypłatę środków.
 10. Przygotowanie opisów faktur zgodnie z wytycznymi konkursu.
 11. Rozliczenie finansowe zadania.
 12. Rozliczenie efektu rzeczowego.
 13. Potwierdzenie efektu ekologicznego.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały dofinansowanie.

Proponujemy, aby płatność z tytułu sporządzenia koncepcji gwarantującej pozyskanie dofinansowania, odbywała się w oparciu o system płatności od efektu. Zasady płatności za opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, proponujemy uzgodnić w trakcie negocjacji, uwzględniając poziom jej przygotowania po Państwa stronie.

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej koncepcji dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.

            Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej http://eieepoland.pl/, na której znajdują się informację o naszym Instytucie wraz z przykładowymi listami referencyjnymi. Jeśli byliby Państwo zainteresowani, bardzo chętnie prześlemy Państwu wykaz zrealizowanych prac naszego Instytutu, który potwierdza, iż wszystkie przygotowywane przez nas projekty do chwili obecnej zakończyły się sukcesem i otrzymały dofinansowanie.

Pozostaję z poważaniem,

Lilla LESIAK

Prezes Zarządu

EIEE Poland