Nabór wniosków w ramach Program Priorytetowego Wspierania rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN

Pragniemy poinformować, iż ogłoszony został nabór w ramach Programu Priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Nabór wniosków odbywać się będzie od 01 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r.
W związku z powyższym pragniemy powiadomić Państwa o możliwości pozyskania preferencyjnego dofinansowania na działania mające na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Beneficjentem mogą zostać Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie mogą uzyskać działania polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie instalacji odnawialnych źródeł energii o następujących mocach:

 • elektrownie wiatrowe – moc maksymalna 3 MWe;
 • systemy fotowoltaiczne – moc minimalna 200 kWp, moc maksymalna 1 MWp;
 • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – moc minimalna 4 MWt, moc maksymalna 20 MWt;
 • małe elektrownie wodne – moc maksymalna 5 MW;
 • biogazowanie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego – moc minimalna 300 kWe, moc maksymalna 2 MWe; instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej;
 • wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji na biomasę – moc maksymalna 5 MWe.

Intensywność dofinansowania dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć wynosi:

 • elektrownie wiatrowe – do 30%;
 • systemy fotowoltaiczne – do 75%;
 • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50%;
 • małe elektrownie wodne – do 50%;
 • biogazowanie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%;
 • wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji na biomasę – do 75%
  kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Przy określaniu poziomu dofinansowania należy uwzględnić przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Dofinansowanie na rozproszone, odnawialne źródła energii można otrzymać w formie pożyczki, gdzie minimalna kwota wynosi 2 mln zł, a maksymalna 40 mln zł.

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się od 01.01.2012 r. i kończy 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej.

Pożyczka udzielana jest na okres do lat 15 liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, z karencją nie dłuższą niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%.

Instytut nasz może  służyć pomocą przy:

 • przygotowaniu koncepcji gwarantującej pozyskanie dofinansowania,
 • opracowaniu wniosku dotacyjnego wraz załącznikami,
 • skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku,
 • podłączenia do sieci energetycznej,
 • zatwierdzenia taryf – jeśli taka konieczność zajdzie,
 • uzyskania świadectw pochodzenia,
 • oszacowania nakładów i zysków z inwestycji,
 • projektowania pod pozwolenie na budowę,
 • zezwoleń środowiskowych,
 • budowy instalacji,
 • nadzoru budowlanego,
 • doboru technologii,
 • serwisu biologicznego.

Pragniemy poinformować, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów GIS, ogłaszanych przez ostatnie lata przez Narodowy Fundusz, uzyskały dofinansowanie.

Na dowód powyższego załączamy na naszej stronie informację o  Instytucie, wykaz zrealizowanych przedsięwzięć oraz przykładowe Listy Referencyjne.

Instytut był także z ramienia NFOŚiGW odpowiedzialny za ocenę wniosków innych podmiotów, które złożone zostały do Funduszu w ramach Konkursu GIS.

Powyższe doświadczenie gwarantuje Państwu po stronie naszego Instytutu przygotowanie aplikacji optymalnej z punktu widzenia warunków naboru.

 

Mając nadzieję na przyszłą owocną współpracę, zapraszamy do kontaktu z nami!

Pozostaję z poważaniem

Lilla LESIAK

Prezes Zarządu

EIEE Poland