Nabór wniosków w ramach programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 4a).

Pragniemy poinformować, iż ogłoszony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 4a).

Nabór wniosków odbywa się od 26.05.2014 r. aż do wyczerpania środków.
Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.

Dofinansowanie, w ramach programu „Prosument”, obejmowało będzie instalacje Odnawialnych Źródeł Energii, takich jak:
• kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz źródła ciepła opalane biomasą, o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Wysokość dotacji – w zależności od rodzaju budowanego źródła – będzie się mieścić w granicach od 20 do 40% (15% lub 30% po 2015 r.).
Kredyt w wysokości uzupełniającej do 100% finansowania udzielany będzie na okres 15 lat z oprocentowaniem 1% w skali roku.
Dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych projektu. Przyznawane jest w formie kredytu z dotacją, obejmujących zarówno zakup, jak i montaż małych lub mikro instalacji odnawialnych źródeł energii.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji wynosi:
• w przypadku osób fizycznych:
– jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej – 100 000 zł,
– kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej – 150 000 zł.
• w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej:
– jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej – 300 000 zł,
– kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej – 450 000 zł.

Pragniemy poinformować, iż Instytut nasz może wziąć czynny udział w przygotowaniu koncepcji przedsięwzięcia, gwarantującej pozyskanie dofinansowania, w tym również w ewentualnych zebraniach z mieszkańcami budynków Spółdzielni, wyjaśniających cele i korzyści z wzięcia udziału w programie.
Ponadto oferujemy przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego w celu pozyskania dofinansowania. Instytut nasz działa z reguły na zasadzie „płatność od efektu”, czyli płatność z Państwa strony dokonywana jest po przyznaniu dofinansowania.

Instytut nasz może wziąć udział także w pracach nad przygotowaniem lub aktualizacją niezbędnej dokumentacji określającej zakres podejmowanych działań, pozwalających na pozyskanie preferencyjnego finansowania.
Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach dofinansowania z NFOŚiGW uzyskały dofinansowanie.

Współdziałanie nasze może objąć także weryfikację mocy zamówionych ciepła i energii elektrycznej oraz doradztwo w zakresie ewentualnej zmiany taryf, spłacane z uzyskanych oszczędności.

Mając nadzieję na przyszłą współpracę,

Pozostaję z poważaniem,

Lilla LESIAK

Prezes Zarządu
EIEE Poland