Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Celem programu  jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną budynków, oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

 

Nabór wniosków na w/w konkurs planowany na IV kwartał 2018 roku.

 

Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w formie pożyczki. Intensywność dofinansowania będzie wynosiła do 100 % kosztów kwalifikowanych tym samym istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania.

 

Możliwe będzie również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 01.01.2016 roku.

 

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie/zadanie, które nie zostało zakończone (tj. odebrane Protokołem końcowego odbioru robót) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdują się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności Szpitali, Zakładów opiekuńczo – leczniczych, Zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowna w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrole w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
 • podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

 

 

Dofinansowaniem będzie mogła być objęta termomodernizacja budynków muzeów, szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, obiektów zabytkowych, obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi, domów studenckich oraz innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

 

Kosztem kwalifikowanym będzie m. in.:

 • ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów

i innych przegród,

 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
 • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych

i ekspertyz mykologicznych,

 • likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.