Ogłoszenie Konkursu na dofinansowanie do 80% kosztów zadania w RAMACH FUNDUSZY EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”! Termin zakończenia naboru: 15.09.2014r.

Pragniemy poinformować, iż rozpoczął się nabór na program „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków będzie trwał od 07.07.2014 r. do 15.09.2014 r. zobacz tutaj!

W związku z powyższym pragniemy powiadomić Państwa o możliwości pozyskania preferencyjnego dofinansowania na działania energooszczędne, mogące w zasadniczy sposób zmniejszyć koszty eksploatacyjne na budynkach należących do podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych realizujących zadania publiczne.

W ślad za dotychczas obowiązującymi zasadami, pragniemy poinformować, iż działania będą mogły objąć poprawę efektywności energetycznej w budynkach, w tym:
• docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ew. stropów piwnic,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
• wymianę lub modernizację źródła ciepła (węzła ciepłowniczego),
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
• zarządzanie energią,
oraz
• wymianę oświetlenia na energooszczędne – jako działanie towarzyszące działaniom termomodernizacyjnym.
Działania te będą mogły zostać ujęte w projekcie, pod warunkiem, że audyty efektywności ekologicznej potwierdzą zasadność ich przeprowadzenia.

Poziom dofinansowania dla projektu będzie uzależniony od planowanego do uzyskania w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego rozumianego jako wielkość redukcji lub uniknięcie emisji CO2. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych w formie bezzwrotnej dotacji.

Minimalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu ze środków Mechanizmu Norweskiego i Mechanizmu Finansowego EOG wynosić będzie równowartość 170.000 euro, tj. ok. 711.127 zł

Instytut nasz może służyć pomocą przy:

• opracowywaniu audytów efektywności ekologicznej lub weryfikacji posiadanych już audytów efektywności ekologicznej pod kątem spełnienia kryteriów naboru,
• przygotowaniu koncepcji gwarantującej pozyskanie dofinansowania,
• opracowaniu wniosku dotacyjnego wraz załącznikami,
• skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku.

Pragniemy poinformować, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Systemu Zielonych Inwestycji, uzyskały dofinansowanie.
Na dowód powyższego załączamy na naszej stronie informację o Instytucie, wykaz zrealizowanych przedsięwzięć oraz przykładowe Listy Referencyjne.

Instytut był także z ramienia NFOŚiGW odpowiedzialny za ocenę wniosków innych podmiotów, które złożone zostały do Funduszu w ramach Konkursu GIS.

Powyższe doświadczenie gwarantuje Państwu po stronie naszego Instytutu przygotowanie aplikacji optymalnej z punktu widzenia warunków naboru.

Mając nadzieję na przyszłą owocną współpracę,

Pozostaję z poważaniem

Lilla LESIAK

Prezes Zarządu
EIEE Poland