Ogłoszenie Konkursu na dofinansowanie do 95% kosztów zadania! Termin zakończenia naboru: 31.01.2014r.- VI konkursu GIS „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”

Dotyczy: sfinansowania do 95% działań energooszczędnych realizowanych na budynkach użyteczności publicznej – kliknij tutaj

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania preferencyjnego dofinansowania na działania energooszczędne, mogące w zasadniczy sposób zmniejszyć koszty eksploatacyjne na budynkach użyteczności publicznej. Nabór na w/w dofinansowanie trwał będzie jedynie do 31.01.2014r.

Działania energooszczędne mogłyby objąć:

  • docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ew. stropów piwnic;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  •  modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody;
  • wymianę lub modernizację źródła ciepła;
  • montaż baterii słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej;
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
  • zarządzanie energią.

Działania te mogą zostać ujęte w projekcie, pod warunkiem, że audyty energetyczne potwierdzą zasadność ich przeprowadzenia.

Możliwe jest pozyskanie dofinansowania do wysokości 95% zadania, w tym  30% dotacji z możliwością powiększenia jej do 50% oraz do 60% pożyczki oprocentowanej w wysokości 3-miesięczny Wibor powiększonej o 0,5 punktu procentowego (przy czym łączne dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki nie może być wyższe niż 95% kosztów kwalifikowanych).

Pożyczka ta udzielana jest na okres do lat 15. z roczną karencją w spłacie kapitału, liczoną od daty zakończenia realizacji zadania, co pozwoli wypracować oszczędności, które służyć mogą spłacie zaciągniętych zobowiązań.

Możliwe jest ubieganie się wyłącznie o pozyskanie dotacji.

W większości przygotowanych przez nasz Instytut wniosków na poprzednie Konkursy GIS, dzięki ujęciu kosztów już poniesionych na działania energooszczędne, udało nam się pozyskać dla Inwestorów 100% dofinansowania w formie dotacji, na pozostałe do wykonania prace, gwarantujące oszczędność energii.

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie posiadanie audytów energetycznych według znowelizowanej ustawy, bądź przeliczenie audytów opracowanych według starej ustawy i normy oraz złożenie aplikacji na zadanie powyżej 2  mln zł oraz uzyskanie min. 40% oszczędności na całym projekcie, a 30% na ogrzewaniu w budynkach.

Prawdopodobnie możliwe będzie również zaliczenie do wartości projektu kosztów poniesionych na działania energooszczędne, począwszy od 1.01.2009 roku.

Stąd w celu pozyskania maksymalnej kwoty, wynoszącej nawet do 100% kosztów pozostałych do realizacji, bezzwrotnego finansowania (dotacja naliczana jest od całości zadania, w którym ująć można także  niektóre koszty poniesione), optymalnym rozwiązaniem byłoby ujęcie w projekcie obiektów, w których zrealizowano dużą część działań energooszczędnych, których zaliczenie rozważyć moglibyśmy, jako koszty kwalifikowane zadania.

Nie można ująć w projekcie budynków, w których działania energooszczędne zostały już zrealizowane.

Konieczne jest zrealizowanie w takich budynkach działań związanych np. z wymianą oświetlenia na energooszczędne lub zarządzaniem energią.

Z zadania wyłączone muszą zostać działania sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz I, II, III, IV i V Konkursu GIS.

Istnieje możliwość wystąpienia wspólnego w ramach Porozumienia z właścicielami lub zarządcami budynków użyteczności publicznej.

W przypadku wystąpienia z aplikacją więcej niż jednego podmiotu wysokość projektu musi być wyższa niż 5 mln zł.

Porozumienie takie może ograniczyć się wyłącznie do wspólnego aplikowania o dotację, wszystkie pozostałe działania, jak podpisywanie umów na pożyczkę, wyłonienie wykonawców, realizacja robót oraz rozliczenie zadania, mogą być realizowane oddzielnie.

Partnerzy Porozumienia ustalają zasady rozdziału pozyskanych środków między sobą.

Powyższe systemy finansowania łączyć będzie można z środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środkami pomocowymi z Urzędu Marszałkowskiego, ustawy „Termomodernizacyjnej i Remontowej” oraz finansowaniem w stronie trzeciej, z gwarantowaną finansowo spłatą z uzyskanych oszczędności.

Powyższe finansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność komercyjna na powierzchni większej niż 50% budynku.

W przypadku, gdy powierzchnia ta jest mniejsza niż 50%, budynek może zostać ujęty w projekcie, ale preferencyjnym dofinansowaniem nie będzie objęta część komercyjna.

Pragniemy poinformować, iż Instytut nasz  może wziąć udział nad przygotowaniem  kompletnego wniosku aplikacyjnego w celu pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW. Instytut nasz działa z reguły na zasadzie „płatność od efektu”, czyli płatność z Państwa strony dokonywana jest po przyznaniu dofinansowania.

Instytut nasz może wziąć udział w pracach nad przygotowaniem lub aktualizacją audytów energetycznych, określających zakres podejmowanych działań, pozwalających na pozyskanie preferencyjnego finansowania.

W przypadku, gdy wiążemy się z Partnerami także umową na montaż finansowy, istnieje możliwość udzielenia rabatu rzędu 25% od wyceny Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Gwarantujemy wykonanie audytów pod kątem wymogów zakreślonych w w/w systemie finansowania oraz nanoszenie zmian i udzielanie wyjaśnień w terminach wskazanych przez Instytucje finansującą, tj. 3. dni.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów GIS uzyskały dofinansowanie. Na dowód powyższego przesyłamy załączamy na naszej stronie wykaz zrealizowanych przedsięwzięć oraz przykładowe Listy Referencyjne.

Instytut był także z ramienia NFOŚiGW odpowiedzialny za ocenę wniosków innych podmiotów, które złożone zostały do Funduszu w ramach GIS.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Pozostaję z poważaniem

 

Lilla LESIAK

 

Prezes Zarządu

EIEE Poland