Program Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

UWAGA!!!

AKTUALIZACJA 23 MARCA 2017 R.

Uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia naboru ciągłego w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza Część 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.
Nabór zakończy się w dniu 31 marca 2017 r.

 

Celem programu  jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną budynków, oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Nabór wniosków na w/w konkurs planowany jest do 30.06.2016 roku.

Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w formie dotacji i pożyczki. Intensywność dofinansowania w formie dotacji będzie wynosiła do 85 % kosztów kwalifikowanych, zaś w formie pożyczki do 50 % kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie, zarówno w formie dotacji i pożyczki, może zostać zwiększone o 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii (OZE) lub o dodatkowe 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku systemu zarządzania energią, pod warunkiem, że suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej, nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania.

 

Najprawdopodobniej możliwe będzie również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 01.01.2016 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania bezzwrotnego.

 

W ramach programu kwalifikowane będą koszty w następujących kategoriach:

 

 1. Przygotowanie przedsięwzięcia:
 • koszty wykonania dokumentacji projektowej będącej podstawą uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane) lub zgłoszenia robót, w tym koszty wykonania audytu energetycznego określającego spodziewany efekt energetyczny i ekologiczny,
 • koszty wykonania ekspertyz mykologicznych oraz dokumentacji technicznych niezbędnych do wykonania robót mających na celu likwidację zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,
 • koszty wykonania dokumentacji projektowej wykonania systemów zarządzania energią w budynku.

 

 1. zarządzanie przedsięwzięciem – koszt nadzoru inwestorskiego w wysokości do 3 % kwoty kosztów kwalifikowanych,
 2. realizacja przedsięwzięcia – kwalifikuje się koszty zwiększenia wartości istniejących środków trwałych, w tym: koszty robocizny i nabycia materiałów oraz urządzeń pod warunkiem, że pozostają one w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, w wyłączeniem kosztów nabycia nieruchomości zabudowanej oraz zakupu gruntu,
 3. podatek od towarów i usług (VAT) – podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Warunkiem otrzymania powyższego dofinansowania jest m.in. minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia lub zadania powyżej 100 tys. zł z wyłączeniem kosztów wykonania dokumentacji projektowej robót budowlanych, ekspertyz mykologicznych oraz dokumentacji technicznych.

 

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie/zadanie, które nie zostało zakończone (tj. odebrane Protokołem końcowego odbioru robót) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdują się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności Szpitali, Zakładów opiekuńczo – leczniczych, Zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowna w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrole w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
 • podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

 

 

Dofinansowaniem będzie mogła być objęta termomodernizacja budynków muzeów, szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, obiektów zabytkowych, obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi, domów studenckich oraz innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

 

W zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:

 • ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów

i innych przegród,

 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
 • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych

i ekspertyz mykologicznych,

 • likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

 

Gwarantujemy, iż w wyniku w/w działań znacząco spadną koszty eksploatacyjne ponoszone przez Państwa, a budynki zyskają nowy atrakcyjny wygląd.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami,  bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym z wymienionego poniżej:

 1. Inwentaryzacja pod potrzeby audytu oświetlenia i OZE oraz dokumentacji projektowej, w przypadku braku dokumentacji archiwalnej.
 2. Opracowanie audytów: energetycznego, oświetlenia i Odnawialnych Źródeł Energii.
 3. Analiza zakresu posiadanych audytów pod kątem możliwości pozyskania optymalnej punktacji. Ewentualnie naniesienie zmian w istniejących audytach pod warunkiem posiadania praw autorskich oraz plików wsadowych do audytów.
 4. Wskazanie założeń obowiązujących w Programie Warunków Technicznych oraz minimalnych parametrów, które muszą zostać spełnione przy aplikacji oraz zmian w audytach pozwalających uzyskać lepszą punktację i/lub wyższy poziom dofinansowania.
 5. Wyliczenie wysokości przysługującego dofinansowania, tj. luki finansowej na najwyższym możliwym poziomie.
 6. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 7. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego.
 8. Opracowanie części ekologicznej wniosku, kompatybilnej z innymi dokumentami.
 9. Wyliczenia efektu ekologicznego.
 10. Przygotowanie optymalnego Harmonogramu realizacji projektów.
 11. Przygotowanie załączników do wniosku w części finansowej.
 12. Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 13. Sporządzenie Analizy Kosztów i Korzyści.
 14. Opracowanie projekcji finansowej sprawozdań finansowych w okresie referencyjnym.
 15. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i Oświadczeń.
 16. Opracowanie Harmonogramu pozyskiwania niezbędnych dokumentów.
 17. Opracowanie części finansowej wniosku.
 18. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 19. Nadzór nad zgodnością dokumentacji projektowej i kosztorysów z kosztami kwalifikowanym, o ile takowa będzie wymagana.
 20. Przygotowanie wniosków o wypłatę środków.
 21. Przygotowanie opisów faktur zgodnie z wytycznymi konkursu.
 22. Rozliczenie finansowe zadania.
 23. Rozliczenie efektu rzeczowego.
 24. Potwierdzenie efektu ekologicznego.

Współpraca nasza może także objąć  przygotowanie stosownych zapisów do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.