Przedsięwzięcia Termomodernizacyjne

Audyty Energetyczne         
Pracownicy Instytutu wykonali ponad 3500 audytów energetycznych zgodnych z wymogami ustawy termomodernizacyjnej i remontowej, w tym również audyty oświetlenia, audyty ex ante, audyty powykonawcze (ex post) oraz świadectwa charakterystyk energetycznych na ternie całego kraju. Zagwarantowały one uzyskanie premii termomodernizacyjnej lub innego preferencyjnego finansowania. Wykonano również szereg audytów dotyczących bezpośrednio samych źródeł ciepła.
Przeprowadzone audyty energetyczne wskazały optymalne rozwiązania z zakresu poprawy efektywności energetycznej w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu), m.in. z:
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • ociepleniem przegród zewnętrznych obiektu,
 • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • modernizacja źródeł ciepła dla systemów ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w tym: wymiana kotłowni bez zmiany paliwa, wymiana kotłowni ze zmianą paliwa,  przyłączenie do msc,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych,
 • budową lub przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,
 • instalacją lub przebudową systemów chłodzących,
 • instalacją odnawialnych źródeł energii,
 • zastosowaniem systemów zarządzania energią w budynku,
 • instalacją mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • budową lub przebudową wewnętrznych instalacji odbiorczych.
 Audyty energetyczne były przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami regulaminów danych konkursów uwzględniając kryteria wyboru projektów tak, aby zagwarantować uzyskanie dofinansowania. Proponowane rozwiązania w audytach energetycznych w większości skutkowały zwiększeniem efektywności energetycznej powyżej 60%.
Instytut od momentu swego powstania jest organizacją non profit. Wynagrodzenie z tytułu realizacji montażu finansowego jest realizowane wyłącznie na zasadzie „success fee”, tj. jakakolwiek płatność z tego tytułu uiszczania jest przez Inwestorów wyłącznie po przyznaniu preferencyjnego finansowania.
Instytut prowadzi doradztwo w zakresie inwestycji termomodernizacyjnych, energooszczędnych oraz z zakresu ochrony środowiska.
Przedsięwzięcia OZE
Instytut przygotował dokumentację techniczną (w tym studia wykonalności) i koncepcje finansowe dla kilkudziesięciu projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym: baterii słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła, kotłowni na biomasę, ferm wiatrowych, biogazowni oraz systemów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych.
Po stronie Instytutu gotowi jesteśmy do: zapewnienia finansowania projektu na warunkach preferencyjnych, w tym do zapewnienia w maksymalnie możliwe wysokości środków bezzwrotnych (dotacji, umorzeń). Oferujemy szeroki wachlarz usług dla różnorodnych Kontrahentów, aby sprawdzić ofertę naszego Instytutu kliknij tutaj (OFERTA).
Przy przedsięwzięciach z zakresu OZE, podjąć możemy się również:
 • pozyskania koncesji na produkcję i przesył energii,
 • uzyskania certyfikatów,
 • oszacowania nakładów i zysków,
 • opracowanie projektów instalacji,
 • przyłączenie do sieci,
 • dobór technologii,
 • uzyskanie niezbędnej dokumentacji środowiskowych, ornitologicznych, obszarów natury 2000,
 • nadzór nad opracowaniem lub opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji.