Przetarg nieograniczony na kompleksową termomodernizację budynków: Ul. Czysta 7, Ul. Struga 19/21, Ul. Sportowa 2 wraz z robotami towarzyszącymi

Warszawa, dnia 06.10.2015 r.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego dużej ilości próśb Wykonawców o wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 09 października 2015 r. do godz.10:00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 09 października r. o godz. 10:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

 

 

 

 

Warszawa, dnia 30.09.2015 r.

 

European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. w Warszawie ul. Chocimska 31/9 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.:

 

„Termomodernizacja budynków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową termomodernizację budynków: Ul. Czysta 7,

Ul. Struga 19/21, Ul. Sportowa 2 wraz z robotami towarzyszącymi.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zamawiającego przy ulicy Chocimskiej 31/9 w Warszawie w terminie do dnia 07.10.2015 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Chocimska 31/9 w dniu 07.10.2015r. o godz. 10:15.

Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ul. Zbrowskiego104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38.

 

European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Warunki na wykonanie zamówienia wraz z załącznikami

Dokumentacja projektowa dla budynku przy ul. Czysta

Dokumentacja projektowa dla budynku przy ul. Struga

Dokumentacja projektowa dla budynku przy ul. Sportowa

 

Przedmiar robót dla budynku przy ul. Czysta

Przedmiar robót dla budynku przy ul. Sportowa

Przedmiar robót dla budynku przy ul. Struga

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

dla RSM im. Grzecznarowskiego w Radomiu

1.     Prosimy o podanie informacji czy termin składania ofert zostanie przedłużony. Jeżeli tak to jaki termin będzie ostateczny?    

 Termin składania ofert został przedłużony do dnia 09.10.2015 roku do godz. 10:00.

 2.     Czy w związku ze zmianą daty składania ofert, będzie przedłużony termin wykonania zamówienia, który jest określony w SIWZ na 15.12.2015 r. ?

 Termin wykonania zamówienia został przedłużony do dnia 20.12.2015 roku.

 3.     Proszę o podanie informacji z jakiej strony możemy pobrać przedmiary do poszczególnych robót?

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.eieepoland.pl

 4.     Proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ na str. 7 pkt 4, który brzmi” Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na koncie lub zdolność kredytową potwierdzoną przez bank w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 PLN”, natomiast w Rozdziale IV pkt1 podp. c), jest podana wartość  3.000.000 PLN. Proszę o odpowiedź,  która wartość jest właściwa?

 Właściwa jest wartość 2.000.000 PLN.

5.     Czy jest możliwość złożenia oferty  na jeden z budynków wymieniony w ofercie czy oferta musi dotyczyć wszystkich trzech budynków kompleksowo ? 

Zgodnie z zapisami SIWZ „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych”.

 6.     Jeżeli byłaby możliwość złożenia oferty na jeden z budynków  czy wówczas dokumenty dotyczące wiedzy i doświadczenia mogłyby być na mniejszą wartość brutto?

Składanie ofert częściowych nie ma wpływu na pozostałe warunki postępowania przetargowego.

 7.     Czy w przypadku złożenia oferty częściowej środki finansowe na koncie  lub zdolność kredytowa potwierdzona przez bank byłaby wymagalna w dalszym ciągu 2.000.000 zł ?

Składanie ofert częściowych nie ma wpływu na pozostałe warunki postępowania przetargowego.

 8.     Czy w przypadku oferty częściowej kwota wadium w dalszym ciągu byłaby wymagalna 50.000 zł ?

Składanie ofert częściowych nie ma wpływu na pozostałe warunki postępowania przetargowego.

 9.     Ze względu, iż przetarg dotyczy budynków mieszkalnych, proszę o informację jaką wartość podatku VAT należy przyjąć – 8 % czy 23 %.

Prosimy przyjąć stawkę VAT  8%.